head2.png

Občan a verejná správa

Autorka: Jozefína Machajová a kol.

Zámerom publikácie, vydanej v roku 2000, je reagovať na potrebu informovať širokú verejnosť o základoch verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky tak, ako na základe ústavy a zákonov funguje v súčasnosti.

V úvodných kapitolách sa sprehľadňujú základné pojmy, ako verejná správa, štátna správa a samospráva. Rozsiahlejšia kapitola o jej formách a činnosti predstavuje významnú súčasť publikácie. V osobitnej časti sa autori pokúsili na príklade trinástich správnych odvetví priblížiť občanom a občiankam platný právny stav pri výkone vnútornej správy, správy obrany, školstva, kultúry a ďalších odvetví.