head2.png

Odborný workshop: Systémové presadzovanie výchovy a vzdelávania k ľudským právam na Slovensku

ODZ, 13. 11. 2013

V spolupráci s Výborom pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojové vzdelávanie a s Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sme 13. novembra 2013 zorganizovali workshop Systémové a prierezové presadzovanie výchovy a vzdelávania k ľudským právam  na Slovensku – záväzok i dlh.

Zámerom podujatia bolo:

  • hlbšie sa oboznámiť so záväzkami SR v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam z hľadiska medzinárodného práva, práva EÚ a vnútroštátneho práva
  • otvoriť priestor pre odbornú diskusiu k potrebným systémovým zmenám nielen v rezorte školstva, ale i v ďalších rezortoch a v orgánoch verejnej moci i verejných inštitúciách, kde ľudskoprávne vzdelávanie dlhodobo absentuje.

workshop 13. 11. 2013 workshop 13. 11. 2013 workshop 13. 11. 2013

Workshop sa realizoval aj v súvislosti prípravou Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv. Jeho cieľom bolo načrtnúť ďalšie kroky smerujúce k vypracovaniu analýzy súčasného stavu a následne i základnej koncepcie ľudskoprávneho vzdelávania a výchovy na Slovensku. Podujatie bolo určené odbornej verejnosti a mohli sa ho aktívne zúčastniť i študentky a študenti vysokých škôl. Úvodnú prezentáciu predniesla členka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojové vzdelávanie Mgr. Bc. Lucia Berdisová, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied). Workshop ďalej pokračoval diskusiou k nastoleným otázkam a prácou v piatich menších skupinách podľa vopred pripraveného zadania. S účastníčkami a účastníkmi workshopu diskutovala aj ďalšia členka výboru a lektorka workshopu, PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (výkonná riaditeľka ODZ).
 
Diskusia a práca v tematicky členených skupinách sa zamerala na tieto oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam:

  1. LGBTI osoby
  2. Deti a mládež
  3. Životné prostredie
  4. Kultúra
  5. Zdravotne znevýhodnení ľudia, osobitne deti

Vzdelávacie podujatie sa konalo na pôde Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Bratislave.

 
Podujatie sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Podporili ho taktiež Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Programme a Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, v rámci programu Demokracia a ľudské práva. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.