head2.png

Podnetné diskusie k zisteniam publikácie PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA

ODZ, 10. 6. 2021

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) koncom apríla 2021 vydalo publikáciu PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA zameranú na dodržiavanie ľudských práv žien v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas pôrodu aj bezprostredne pred ním a po ňom. Publikácia sumarizuje výsledky ľudskoprávneho monitoringu, ktorý sme uskutočnili počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020 v spolupráci so združením Ženské kruhy. Monitoring realizovaný s použitím viacerých metód a aktivít (online prieskum medzi tehotnými a rodiacimi ženami, monitoring webových stránok nemocníc s pôrodníckymi zariadeniami, monitoring médií a i.) upozorňuje na vážne porušenia ľudských práv žien a ich novorodených detí v slovenských pôrodniciach. Jeho výstupy jasne ukazujú, že – v porovnaní so situáciou pred pandémiou, ktorú analyzovali dve predošlé publikácie ODZ ŽENY – MATKY – TELÁ I. a II. – sa tento nežiaduci jav počas pandémie ešte prehĺbil a zároveň získal nové systémové rozmery.

Nasledujúce dva mesiace doznievajúcej druhej vlny pandémie sme venovali distribúcii a prezentácii novovydanej publikácie užšej odbornej aj širokej občianskej verejnosti. Na prelome apríla a mája sme publikáciu PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA v elektronickej verzii distribuovali vedeniu všetkých monitorovaných zdravotníckych zariadení, t. j. všetkým 50 nemocniciam s pôrodnicami na Slovensku. Zaslali sme ju taktiež všetkým inštitúciám s kompetenciami v dotknutej oblasti (príslušnými zo zdravotníckeho aj ľudskoprávneho hľadiska):

  • ministerstvu zdravotníctva,
  • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR vrátane jeho 8 regionálnych pobočiek,
  • Národnému centru zdravotníckych informácií,
  • Úradu verejného zdravotníctva SR vrátane všetkých jeho 36 regionálnych úradov,
  • všetkým samosprávnym krajom (ako zriaďovateľom nemocníc),
  • profesijným zdravotníckym združeniam – Slovenskej lekárskej komore a Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek,
  • verejnej ochrankyni práv,
  • komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím,
  • komisárke pre deti,
  • Slovenskému národnému centru pre ľudské práva.

Zároveň sme publikáciu rozoslali nakontaktovaným expertkám a expertom z príslušných oblastí, prezidentke SR, vybraným výborom a poslancom/poslankyniam NR SR a ďalším politikom a političkám, splnomocnenkyni vlády pre rómske komunity, zainteresovaným mimovládnym organizáciám a širokému okruhu médií. Najdôležitejšie výstupy a závery sme sprístupnili širokej verejnosti prostredníctvom tlačovej správy, uverejnenej na našich internetových stránkach a sociálnych sieťach. Na jej základe sme potom jednotlivým elektronickým a printovým médiám poskytli veľké množstvo osobitných mediálnych výstupov a informácií.

Všetkým uvedeným verejným orgánom a inštitúciám a všetkým nemocniciam sme publikáciu distribuovali aj v tlačenej knižnej podobe. Výtlačky sme taktiež dodali príslušným vedeckým a kultúrnym inštitúciám – Slovenskej národnej knižnici, Štátnej vedeckej knižnici, Ústrednej knižnici SAV, Univerzitnej knižnici v Bratislave, Parlamentnej knižnici NR SR, ministerstvu kultúry a pod.

Prezentáciu publikácie odbornej a občianskej verejnosti sprevádzali tri diskusné podujatia o porušovaní ľudských práv pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie, pričom publikácia slúžila ako podklad pre diskusiu. V polovici mája sme pripravili diskusiu pre aktívne ženy, pôrodné asistentky a duly, koncom mája sme zrealizovali diskusiu so zástupcami a zástupkyňami zodpovedných štátnych orgánov a verejných inštitúcií a začiatkom júna diskusiu s predstaviteľmi a predstaviteľkami zdravotníckych zariadení. Kvôli všeobecnej pandemickej situácii sme podujatia zorganizovali online formou. Diskusie viedli naše expertky – právnička Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. a výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Prvá online diskusia k aktuálnej téme ľudských práv v pôrodniciach počas pandémie sa uskutočnila 19. mája 2021. Zorganizovali sme ju v spolupráci s Iniciatívou žien Prešov. V úvodnej časti podujatia právnička ODZ Janka Debrecéniová poskytla ľudskoprávne zarámcovanie problematiky v kontexte našich zistení z faktografického prieskumu počas prvej vlny pandémie v roku 2020. Účastníčky – aktívne ženy z Iniciatívy, pôrodné asistentky a duly či výskumníčky – potom dostali priestor na otázky. Po nich nasledovala diskusia, ktorú facilitovala výkonná riaditeľka ODZ Šarlota Pufflerová. V diskusii sa účastníčky podelili o svoje skúsenosti a zároveň diskutovali o možných prístupoch k zlepšeniam a spôsoboch ako prispieť k systémovým zmenám pre skvalitnenie pôrodnej starostlivosti.

Ďalšia diskusia prebehla 27. mája 2021. Zamerala sa na možnosti a zodpovednosti štátnych orgánov a verejných inštitúcií pri napĺňaní ľudských práv v rámci poskytovania pôrodnej starostlivosti s osobitným dôrazom na súčasné obdobie pandémie COVID-19. Poskytla priestor na spätnú väzbu a možnosti uchopenia a prezentácie tejto témy kompetentnými orgánmi a inštitúciami, ako aj ich prepojenia a vzájomnej spolupráce pri zlepšovaní pôrodnej starostlivosti na Slovensku. Na diskusii boli zastúpené Kancelária verejnej ochrankyne práv (VOP), Kancelária prezidentky SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Úrad komisárky pre deti, Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity a Banskobystrický a Bratislavský samosprávny kraj.

Právnička ODZ Janka Debrecéniová poskytla úvod do problematiky ľudských práv pri pôrodoch s prezentáciou vybraných prieskumných zistení počas pandémie. Dáta poukazujúce na hlboký systémový problém porušovania ľudskoprávnych noriem a záväzkov boli východiskom pre diskusiu o príčinách vysokej miery porušovania ľudských práv pri pôrodoch a konkrétnych možnostiach a prioritách riešenia. Na základe skúseností z vlastnej praxe viaceré účastníčky potvrdili prezentované zistenia a poukázali na pretrvávajúce stereotypy a systémové nedostatky v pôrodníctve. Zástupkyňa VOP podrobnejšie informovala o (kompatibilných) zisteniach z obdobného prieskumu Kancelárie VOP. Diskutovalo sa o potrebe zaviesť štandardy zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch a najmä ich aplikácie v praxi, chýbajúcom systematickom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok. Viaceré diskutujúce hovorili o stereotypnom a hierarchickom štruktúrnom nastavení slovenského pôrodníctva, potrebe vyššieho verejného tlaku na zdravotnícke zariadenia a príslušné verejné orgány a inštitúcie (až vrátane súdnych žalôb), ale aj o konkrétnych nedostatkoch pôrodníckej praxe ako napr. formálnosť informovaného súhlasu, vykonávanie nežiaducich praktík pri pôrode (nástrih hrádze, tlačenie na brucho a i.) a o zlých materiálnych a kapacitných podmienkach pôrodníc. Všetky účastníčky sa zhodli na veľkej užitočnosti faktografického výskumu v tejto sfére a urgentnosti riešenia konštatovaných dlhodobo pretrvávajúcich nedostatkov.

Tretia diskusia so zameraním na možnosti a zodpovednosti samotných zdravotníckych zariadení pri napĺňaní ľudských práv v pred/pôrodnej starostlivosti sa uskutočnila 10. júna 2021. Zúčastnili sa na nej zástupcovia a zástupkyne štátnych aj súkromných nemocníc v Nitre, Trnave, Žiline, Martine, Bratislave, Skalici a Vranove n. T. Po úvodnej prezentácii Janky Debrecéniovej podujatie poskytlo priestor na spätnú väzbu zúčastnených a diskusné reflektovanie danej témy zo strany zdravotníckych zariadení.

Účastníci a účastníčky diskusie, väčšinou pôrodníci a pôrodné asistentky, citlivo vnímali kritickú reflexiu prístupu a činnosti zdravotníckeho personálu aj zdravotníckych zariadení vyplývajúcu zo zistení prieskumu/publikácie a považovali ju za nezaslúženú. Opatrenia nemocníc obmedzujúce práva rodiacich žien zdôvodňovali jednak nedostatkom informácií o ochorení COVID-19 na začiatku pandémie, jednak potrebou ochrany zdravotníckeho personálu, pričom poukazovali na svoje práva. Niektorí z nich súhlasili s konštatovaním vybraných konkrétnych nedostatkov (napr. ohľadom informovaného súhlasu, zákazu sprevádzajúcej osoby pri pôrode, priestorovej dispozície pôrodníckych zariadení a podmienok pre rodiace ženy) aj potrebou systémovej zmeny, pričom poukazovali na absenciu jasných jednotných predpisov pre pandemickú situáciu zo strany ministerstva zdravotníctva. Iní však úplne odmietali, že sa v pôrodniciach počas pandémie porušovali ľudské práva. Zdôrazňovali svoju zodpovednosť za priebeh pôrodu a z nej vyplývajúce riziko sťažností na ich činnosť podaných Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zároveň poukazovali na potrebu prieskumu zameraného na postoje zdravotníckeho personálu. Zdôrazňovali aj potrebu lepšej informovanosti žien v otázkach súvisiacich s pôrodom a ich pripravenosťou naň, pričom kritizovali absenciu sexuálnej výchovy a výchovy k zodpovednému rodičovstvu.

Kľúčovým však ostáva, aby si verejné inštitúcie, štátne orgány, orgány verejnej správy a iné zodpovedné subjekty vrátane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uvedomovali svoje zodpovednosti a v súlade s nimi aj konali.
 

Stiahnite si:

 
Realizované aktivity boli podporené programom Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, pričom správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou v rámci projektu Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia. Niektoré aktivity podporil Slovensko-český ženský fond v otvorenom grantovom kole v rámci projektu Informácie, podpora a možnosť voľby ako kľúče k dobrým službám pôrodnej starostlivosti.

 

ACF_logo_black_w SCWF_logo_sk_orez