head2.png

Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí

ODZ, 11. 12. 2014

V Bratislave sme 11. decembra 2014 zorganizovali workshop Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí. Zúčastnili sa na ňom zástupkyne a zástupcovia rôznych organizácií a sfér – odbornej a akademickej obce, štátnej správy, podnikateľského sektora, mimovládnych organizácií, Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) vo Viedni aj ambasád Nórska a USA. Hlavné príspevky prezentovali generálna riaditeľka nórskeho Ministerstva pre deti, rovnosť a sociálnu inklúziu Arni Hole, ktorá sa už roky zaoberá touto problematikou a v súčasnosti pôsobí vo FRA, a právnička ODZ Janka Debrecéniová, ktorá sa aktívne zapája do tvorby právnych predpisov s dopadom na napĺňanie princípu rovnosti v praxi.

Po prezentáciách prebehla živá diskusia. Diskutovalo sa o mnohých dôležitých témach rodovej rovnosti a diskriminácie žien na Slovensku – o prístupe štátu k tejto problematike, legislatíve, otázkach práce a zamestnávania žien, starostlivosti o rodinu a ďalších otázkach zo sociálnej i zdravotníckej oblasti, o výchove a vzdelávaní, médiách, názoroch a stereotypoch v spoločnosti a i. Najväčší záujem zúčastnených vzbudili konkrétne príklady dobre nastavených a funkčných verejných politík i konkrétnych zákonných a iných opatrení z Nórska, ktoré prezentovala pani Hole na základe dlhoročných dobrých skúsenosti s ich uplatňovaním v každodennej praxi. Ich priaznivé účinky sú už dnes zreteľné v súkromnom i pracovnom živote.

 

Fotogaléria

 

Stiahnite si:

 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava

tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: sekretariat@odz.sk

www.odz.sk
www.diskriminacia.sk


www.facebook.com/odz.sk

 

Podujatie realizujeme v spolupráci a s finančnou podporou Veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku, Open Society Foundations, Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 spravovaného NOS-OSF a v spolupráci s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku.

Projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií bol podporený sumou 68 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 

OSF-I_logo_w

OSF_logo_2_wOSF_zarovno