head3.png

Poradný orgán vlády SR vyzýva parlament na neprijatie novely ústavy

VRR, 21. 5. 2014
 
Výbor pre rodovú rovnosť pôsobiaci pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť prezentoval na zasadnutí rady 21. mája svoje stanovisko k poslaneckým návrhom novely Ústavy SR. V tejto veci prijal aj osobitné uznesenie.

V uznesení vyjadril hlboké znepokojenie nad predloženými poslaneckými návrhmi a upozornil okrem iného na to, že navrhovaná ústavná definícia manželstva ako jedinečného zväzku:
 
● nie je v súlade s jednou zo základných zásad Zákona o rodine: „Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni“,
● nie je ani v súlade s medzinárodnými štandardmi ľudských práv, ktoré sú založené na uznaní čo najširších foriem rodín bez toho, aby ktorákoľvek z nich bola preferovaná,
● môže ohroziť už existujúce a dlhodobo uplatňované rodinné politiky štátu vzťahujúce sa napr. na ochranu slobodných matiek a otcov, rozvedených matiek a otcov a deti žijúce v týchto zväzkoch.

Na základe toho výbor vyzval poslancov a poslankyne NR SR, aby neschválili navrhované poslanecké návrhy zmeny Ústavy SR a zdržali sa všetkých krokov, ktoré smerujú k legislatívnemu obmedzovaniu osobných a majetkových práv súvisiacich s partnerským a rodinným životom.

Výbor pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť plní úlohy s cieľom zvýšiť úroveň podpory, ochrany a dodržiavania rovnosti práv a príležitostí medzi pohlaviami. Predsedom výboru je minister práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

Pozrite aj:

 

Kontakt:

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
adriana@moznostvolby.sk
 
Martin Macko, výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť
martin.macko@inakost.sk
inakost@inakost.sk
www.inakost.sk
www.facebook.com/inakost
www.twitter.com/#!/inakost