head6.png

Poslanecké návrhy noviel o sociálnych dávkach na deti

13. 2. 2012

 

Koncom júna 2011 sme otvoreným listom upozornili všetkých poslancov a poslankyne NR SR, že poslanecké návrhy noviel zákonov o sociálnych dávkach na deti (zákona o rodičovskom príspevku a zákona o príspevku pri narodení dieťaťa) sú z viacerých hľadísk diskriminačné a ohrozujú ľudí so slabým zastúpením na trhu práce a s nízkym vzdelaním. Za určitých okolností navrhovali znížiť im rodičovský príspevok na polovicu, resp. úplne odňať príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa ženám z týchto skupín. Tieto zmeny by postihli predovšetkým ľudí z rómskych komunít, ľudí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, so zdravotným postihnutím, ženy žijúce v násilných vzťahoch, deti takýchto rodičov a pod.

 

Návrhy, ktoré boli v zásadnom rozpore s právom EÚ, medzinárodnými záväzkami SR aj ústavou i ďalšou legislatívou SR, predložili poslanci KaníkKužmaHorváth (všetci SDKÚ-DS) a Krnáč (SaS). Otvorený list v krátkom čase podporilo 57 organizácií a pripojili sa k nemu aj Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov v SR (UNHCR) a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.*

 

Predkladatelia návrhy noviel síce dosť výrazne pozmenili, no ich diskriminačnú podstatu a porušenia medzinárodných a ústavných záväzkov SR neodstránili. V júli sme preto opätovne požiadali poslancov a poslankyne, aby nehlasovali za predložené poslanecké návrhy noviel. Predkladateľov návrhov sme vyzvali, aby ich stiahli. Premiérke Ivete Radičovej, podpredsedovi vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfovi Chmelovi a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefovi Mihálovi sme zároveň zaslali otvorený list s upozornením na neprijateľnosť predkladaných noviel a výzvou, aby apelovali na poslancov a poslankyne vládnej koalície.

 

Keďže na júlovej schôdzi ani na ďalších schôdzach sa o návrhoch noviel nerokovalo, expertka ODZ Janka Debrecéniová, členkaRady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, navrhla na októbrovom zasadnutí Rade, aby sa vyjadrila k návrhom noviel. Rada vlády prijala uznesenie, v ktorom upozorňuje, že prijatím noviel by mohlo dôjsť k porušeniu záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov, Ústavy SR a záväzkov vyplývajúcich z členstva v EÚ, ako aj k rozporu s antidiskriminačným zákonom. Zároveň odporučila poslancom a poslankyniam NR SR, aby pri rozhodovaní o novelách zvážili a primerane zohľadnili riziká nesúladu návrhov s ľudskoprávnymi záväzkami SR. Za uznesenie rady hlasovalo 21 z 27 prítomných, medzi nimi podpredsedovia vlády Rudolf Chmel (predseda rady) a Jozef Mihál (podpredseda rady), splnomocnenec vlády pre rómske komunity Miroslav Pollák či viacerí nezávislí experti a expertky; iba jeden člen rady hlasoval proti uzneseniu.

 

Kontroverzné poslanecké návrhy noviel sa nakoniec nedostali na rokovanie NR SR v súvislosti s turbulentnou vnútropolitickou situáciou a predčasnými voľbami v marci 2012.

 

Pozrite aj:

 

* Pozn.:

Občan, demokracia a zodpovednosť ● Možnosť voľby ● Rómsky inštitút ● Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov v SR – UNHCR ● Únia materských centier ● Slovenská sieť proti chudobe ● Aliancia rómskych organizácií ● ASPEKT ● Kultúrne združenie Rómov Slovenska ● Za vzájomné spolunažívanie ● Nádej deťom ● Iniciatíva Inakosť ● EsFem ● Poradňa pre občianske a ľudské práva ● Centrum sociálnej pomoci mladým – CESPOM ● OZ Sára ● Fórum pre rómske ženy ● OZ Spolupráca ● Materské centrum Škovránok ● OZ Romix ● Združenie Jekhetane – Spolu ● Združenie za integráciu Rómov na Slovensku ● OZ Oblík východ ● Komunitné centrum menšín ● Informačné a poradenské centrum pre Rómov ● Inštitút rómskej verejnej politiky ● Hnutie R – Spiš ● Stanley klub ● MUSEION ● Slovenský zväz telesne postihnutých ● Nadácia Milana Šimečku ● Centrum pre výskum etnicity a kultúry ● Združenie obcí Róma & Slovakia, Spolužitie & Jekhetane ● OZ Občianskej alternatívnej iniciatívy v SR ● Klub rómskych aktivistov v SR ● OZ pre národnostné menšiny ● OZ Žena v tiesni ● Priatelia Zeme – CEPA ● Antira ● Lavuta ● Krajská asociácia rómskych iniciatív ● Rómska kultúra a identita ● QUO VADIS ● MONTESSORI ● Carpe diem ● Asociácia komunitných centier ● Nadácia Škola dokorán ● ZA MATKU ZEM ● Pomoc rodine ● Ľudia proti rasizmu ● Antigona ● Fenestra ● Spoločnosť slovensko-indického priateľstva ● Queer Leaders Forum ● TransFúzia ● ZZŽ MyMamy ● Euro Live ● KOTVA ● klub SPOLU v Detve ● Únia rómskych materských centier ● Profesionálne ženy