head6.png

Uzatvárame úspešný projekt

ODZ, 22. 1. 2016

Koncom tohto mesiaca uzatvárame úspešný projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách. Na realizácii projektu, ktorý začal v októbri 2014, sme spolupracovali s niektorými ďalšími ženskými mimovládnymi organizáciami, najmä so združením Ženské kruhy.

Projekt podporil Fond pre mimovládne organizácie v rámci programu Demokracia a ľudské práva – oblasť Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Miera uplatňovania ľudských práv žien a práv vyplývajúcich z požiadaviek rodovej rovnosti je na Slovensku stále nedostatočná. Právo na rovnosť na základe pohlavia a rodu je pritom (v spojení s ďalšími právami) podstatou koncepcie práv v ústavnom a právnom poriadku SR, ako aj v mechanizmoch medzinárodného práva vrátane Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a Istanbulského dohovoru.

V rámci projektu sme riešili problémy spojené s nerešpektujúcim až násilníckym zaobchádzaním so ženami v pôrodniciach a s diskrimináciou žien a porušovaním ich práva na rovnosť najmä v oblasti trhu práce. Venovali sme sa aj nedostatočne fungujúcim inštitúciám na ochranu a podporu ľudských práv na Slovensku (napr. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), ktoré by mali tieto práva aktívne presadzovať a zároveň prispievať k vykonaniu nápravy.

Počas celého projektu sme šírili a prístupnou formou medializovali zásadné informácie o rodovej rovnosti, ľudských právach, osobitne ľudských právach žien a ich (anti)diskriminácii, o fungovaní rodových stereotypov, ďalej o konkrétnych problémoch v praxi a ich možných riešeniach, ako aj o samotnom projekte, jeho aktivitách a výstupoch. Na túto tému sme v médiách všetkých typov – tlačených, elektronických a internetových vrátane sociálnych sietí – uverejnili desiatky výstupov. Projekt a jeho výstupy sa tak dostali do povedomia širokej občianskej verejnosti a veľkej časti odbornej obce.
 

Viac informácií o projekte

Projektové aktivity a výstupy:

 

Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 
OSF_logo_sk_w