head5.png

REPRODUKCIA versus PRODUKCIA – Začarovaný kruh diskriminácie žien (prehľad zistení)

Na odbornej konferencii REPRODUKCIA versus PRODUKCIA – Začarovaný kruh diskriminácie žien, ktorú sme v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy usporiadali 29. októbra 2014 v Bratislave, sme o. i. prezentovali informačné materiály – prehľady zistení. Konferencia sa venovala výskumným zisteniam týkajucim sa diskriminácie žien na trhu práce v kontexte reprodukčných práv a širším súvislostiam diskriminácie žien s vážnymi dopadmi na napĺňanie ich ľudských práv a na ich slobodu. Druhým tematickým okruhom boli ľudské práva žien v kontexte reprodukčných práv, najmä ich porušovanie pri pôrodoch v pôrodniciach na Slovensku. Informačné materiály a organizácia konferencie sa realizovali v rámci projektov Advokácia pre elimináciu vážneho porušovania ľudských práv žien a diskriminácie žien a Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k systémovým zmenám.

 

Prehľady zistení prezentované na konferencii

Spracovala: Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD.

Poskytovanie a prijímanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pôrodmi je otázkou ľudských práv žien. Subjekty poskytujúce túto starostlivosť musia tieto práva rešpektovať a aktívne podporovať. V súvislosti s pôrodmi je dotknutých viacero ľudských práv. Hoci vo väčšine prípadov nejde primárne a výlučne o ľudské práva žien, v súvislosti s pôrodmi sa týkajú najmä žien, a preto majú špecifický obsah a vo vzťahu k povinnosti ich napĺňania nesú so sebou špecifické nároky. Jednotlivé práva dotknuté pri pôrode sa od seba nedajú oddeliť, obsahovo sa prelínajú a musia byť napĺňané súbežne. Sú zakotvené nielen vo vnútroštátnej legislatíve SR (najmä v ústave a zákonoch), ale aj v medzinárodných dohovoroch, ktorými je SR viazaná a ktorých ustanovenia majú v zásade prednosť pred zákonmi. Konečnú zodpovednosť za dodržiavanie ľudských práv žien pri pôrode – popri čiastkovej zodpovednosti jednotlivých konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – má štát.

 

Spracovali: Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. – Mgr. Martina Sekulová, PhD.

Kvalitatívny výskum sa zameral na zaobchádzanie s rodiacimi ženami pri pôrodoch optikou ľudských práv – konkrétne na informovanie rodiacich žien počas pôrodu a ich informovaný súhlas, na súkromie, intimitu a dôstojnosť žien. Realizoval sa metódou hĺbkových semi-štruktúrovaných rozhovorov s 15 ženami. Výskumnú vzorku tvorilo 11 prvorodičiek a 4 ženy, ktoré rodili opakovane. Veková škála respondentiek bola od 26 do 39 rokov. Priemerná dĺžka trvania rozhovoru bola 70 až 120 minút. Terénny zber údajov prebiehal od 15. júla 2014 do 15. augusta 2014. Do výskumnej vzorky boli zaradené ženy, ktoré rodili vaginálne v posledných troch rokoch (jún 2011 – jún 2014) a pôrod sa konal v niektorej z nemocníc v bratislavskom alebo trnavskom okrese.

 

Spracovala: Mgr. Sylvia Šumšalová

Monitoring sa zameral na získavanie informácií o potrebách a prianiach rodiacich žien pred pôrodom, informovanie rodiacich žien a získavanie ich informovaného súhlasu pred, počas a po pôrode, na súkromie rodiacich žien a sprevádzajúcich osôb, zaužívané postupy a praktiky pri pôrode a na získavanie spätnej väzby/hodnotenia od rodiacich žien. Objektom monitoringu boli všetky gynekologicko-pôrodnícke oddelenia nemocníc na Slovensku. Monitoring sa realizoval hľadaním príslušných informácií na webových stránkach pôrodníc, zaslaním doporučených listov jednotlivých žien pôrodniciam a zaslaním žiadosti o informácie pôrodniciam v mene združenia ODZ.

 

Spracovala: Ing. Zuzana Krišková, PhD.

Odporúčania sa týkajú týchto okruhov: Poskytovanie informácií ženám, sprievodná osoba, súkromie a intimita, Informovaný súhlas, Voľný pohyb a slobodná voľba polohy, Epiziotómia, šitie poranení a anestéza, Podpora dojčenia a podpora kontaktu koža na kožu.

 

Dokument

Výbor Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO) pre etické aspekty ľudskej reprodukcie a zdravia žien posudzuje etické aspekty otázok, ktoré majú vplyv na odbor pôrodníctva, gynekológie a zdravia žien. Dokument predstavuje výsledok starostlivo vedenej a vyhodnotenej odbornej diskusie. Cieľom materiálu je poskytnúť podklady na preskúmanie a diskusiu o týchto etických aspektoch.