head6.png

SEMINÁR: Ľudskoprávne aspekty násilia páchaného na ženách

V dňoch 21. – 22. júna 2010 sme v Dome Európskej únie v Bratislave zorganizovali odborný seminár s názvom Ľudskoprávne aspekty násilia páchaného na ženách. Šlo o ďalšie zo série vzdelávacích podujatí Rodová rovnosť a ľudské práva žien.

 

Vzhľadom na interdisciplinárny charakter tejto problematiky program seminára integroval okrem právnej vedy aj poznatky ďalších vedných disciplín i praxe. Jednou z lektoriek seminára bola aj profesorka práva a riaditeľka medzinárodných a postgraduálnych štúdií Právnickej fakulty Newyorskej univerzity v Buffale (USA) Isabel Marcus.

 

Celý vzdelávací cyklus organizujeme v rámci projektu Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti, ktorý je určený sudcom a sudkyniam, justičným čakateľom a čakateľkám i súdnym úradníkom a úradníčkam. Jeho ústrednou témou je aplikácia princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania súdmi, so zameraním na rozhodovaciu činnosť súdov na Slovensku i Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

 

Ďalšie informácie:

 

Projekt realizujeme v rámci Blokového grantu NOS-OSF spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.