head2.png

Školenie pre zamestnávateľov, manažérky a manažérov: Bez diskriminácie získame viac

Význam prevencie pri uplatňovaní práva na rovnosť

  • Ako vytvoriť dôstojné a nediskriminačné prostredie na plnú sebarealizáciu zamestnankýň a zamestnancov? Ako zabezpečiť prístup k tovarom a službám bez diskriminácie?
  • Možno sa vytváraním takéhoto prostredia vyhnúť prípadným súdnym sporom? Pomáha také prostredie zvýšiť kredit firmy alebo organizácie?
  • Ako sa prejavuje diskriminácia a môže byť aj neúmyselná? Môže byť prevencia pred diskrimináciou prínosom? Majú organizácie a firmy zákonnú povinnosť realizovať prevenciu v súvislosti so zákazom diskriminácie

Na tieto a mnohé ďalšie otázky Vám môžeme poskytnúť odpovede na školení Bez diskriminácie získame viac – Význam prevencie pri uplatňovaní práva na rovnosť. Školenie realizujeme interaktívnou a patricipatívnou formou – tvoria ho odborné prezentácie spojené s diskusiou a riešenie modelových prípadov v skupinách.

Cieľová skupina:

Zamestnávatelia zo súkromného a verejného sektora, manažérky a manažéri, vedúce pracovníčky a pracovníci orgánov verejnej správy, mimovládnych organizácií a pod.Školenie sa uskutoční v skupine s počtom 12 – 15 osôb.

Kedy a kde:

• štvrtok 14. júna 2012 od 9,00 – 16,30 hod.
• v priestoroch združenia Občan, demokracia a zodpovednosť – Bratislava, ul. 29. augusta č. 38, prízemie vľavo (na rohu s Karadžičovou ul., blízko autobusovej stanice Mlynské nivy) … Mapka

Lektorka:

Školenie bude viesť právnička JUDr. Daniela Lamačková, odborníčka na oblasť práva na rovnosť a uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania, skúsená lektorka vzdelávacích programov a autorka textov publikovaných v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie.

Témy školenia:

• Právo na rovnosť a nediskrimináciu v kontexte legislatívy SR a problémy spojené s uplatňovaním zásady rovnakého zaobchádzania.
• Dôvody a formy diskriminácie.
• Riešenie modelových situácií – práca v skupinách.
• Prijímanie opatrení na ochranu pred diskrimináciou ako preventívna zložka povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania – alebo ako vytvárať dôstojné a nediskriminačné prostredie v organizácii a ako meniť jej vnútorné nastavenie v súlade s princípom rovnosti.

Cena: 135 eur na osobu
V cene sú zahrnuté aj pracovné a vzdelávacie materiály, občerstvenie a ľahký obed.

V prípade Vášho záujmu pošlite čím skôr vyplnenú prihlášku e-mailom alebo poštou na adresu združenia – najlepšie do piatku 8. júna 2012..
Účastnícky poplatok prosíme uhradiť prevodom na účet združenia (konkrétne inštrukcie nájdete v prihláške).

Vašu účasť na školení potvrdíme e-mailom.

Ďalšie informácie:

Kontakt:

Andrea Chorváthová
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: chorvathova@odz.sk
www.odz.sk
www.diskriminacia.sk