head3.png

Slovensko pre všetkých: naozaj pre všetkých

MVO, 30. 4. 2014

Memorandum novej iniciatívy

 

Slovensko pre všetkých je iniciatívou, ktorá chce dať príbehu Slovenska nový obsah. Predstavuje víziu krajiny, v ktorej sa všetci môžu cítiť doma, a to bez ohľadu na to, akej sú národnosti, rodu, sexuálnej orientácie, sociálneho statusu, akým jazykom hovoria, odkiaľ pochádzajú alebo či nemajú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Hľadá to, čo máme ako ľudia spoločné, nie to, čo nás rozdeľuje. Slovensko pre všetkých sa snaží spájať ľudí, ktorí sú presvedčení, že rozmanitosť je prirodzená.

Slovensko pre všetkých je alternatívou voči obrazu, ktorý vytvára väčšina politikov, masmédií a mnohých ďalších ľudí, ktorí formujú verejnú mienku. V dominujúcom obraze o Slovensku sú menšiny, či už náboženské, etnické, národnostné vrátane migrantov, LGBTI ľudí, sociálne znevýhodnených a zdravotne znevýhodnených, niekým, kto akoby netvorí súčasť krajiny. Niektoré menšiny sú často vykresľované ako mocenská, ekonomická hrozba či ohrozenie deklarovaných tradícií a tradičných hodnôt. Rómovia, Maďari, cudzinci alebo gejovia a lesby nie sú považovaní za „normálnych“ ľudí, ale za nežiaducu odlišnosť. Vo vyvolanom stave ohrozenia je veľmi ťažké viesť zmysluplnú diskusiu. Politikom takýto stav vyhovuje. Stavajú sa do pozície „hrdinov“, ktorí väčšinovú spoločnosť ochránia jednoduchými populistickými a často radikálnymi riešeniami, ktoré ponižujú a delia.

Iniciatíva je teda o Slovensku, v ktorom sa každý človek môže cítiť dobre a rešpektovane. Podporuje zmenu toho, ako zmýšľame a hovoríme o tejto krajine a o rozmanitých skupinách ľudí, ktorí v nej žijú. Základným cieľom je, aby mali všetci rovnú šancu viesť život, aký považujú za dôstojný a hodnotný. Slovensko pre všetkých preto podporuje zmeny v zákonoch a politikách, ktoré k tomuto cieľu smerujú.

Základným východiskom iniciatívy sú ľudské práva a rešpekt. Práve ľudské práva sú prostriedkom, ako v spoločnosti zabezpečiť rovnováhu a rovnocennosť v zaobchádzaní so všetkými obyvateľmi a obyvateľkami krajiny. A hoci sa niektoré práva môžu v istých situáciách dostať do konfliktu (napr. právo na slobodu vierovyznania rodičov a právo dieťaťa na prístup k informáciám o reprodukčnom zdraví či právo na slobodu prejavu a právo nebyť diskriminovaný), ľudské práva poskytujú rámec na hľadanie spravodlivej rovnováhy medzi nimi.

Iniciatíva Slovensko pre všetkých je otvorená všetkým ľuďom, inštitúciám a organizáciám, ktoré svojou pracovnou alebo mimopracovnou aktivitou podporujú myšlienku Slovenska pre všetkých.

Podporovatelia a podporovateľky sa dohodli, že budú presadzovať riešenia, opatrenia, zákony, politiky, lokálne či celoštátne iniciatívy, ktoré sa približujú jej ideám. Veria, že touto cestou sa Slovensko stane krajinou, kde sa každý môže spoľahnúť na to, že jeho práva a dôstojnosť budú chránené.

Podporovatelia a podporovateľky Iniciatívy Slovensko pre všetkých preto budú vzájomne podporovať svoje aktivity a požiadavky, pokiaľ budú vychádzať z rámca ľudských práv. Realizácia ľudských práv sa pritom môže odlišovať vo svojich nástrojoch, a preto sa od podporovateľov nevyžaduje, aby v celom rozsahu subjektov podporovala agendu iných subjektov. Dúfame však, že inštitúcie a jednotlivci hlásiaci sa k Slovensku pre všetkých budú podporovať to, aby sa o návrhoch iných subjektov diskutovalo dôstojne a v rámci ľudských práv.

Jednotlivci, inštitúcie (vládne aj nevládne) a organizácie (mimovládne aj súkromné, ziskové aj neziskové), ktoré sa k iniciatíve prihlasujú môžu voľne a bezodplatne používať značku a logo Slovenska pre všetkých pri označovaní svojich podujatí, publikácií, programov a podobne, pokiaľ presadzujú myšlienky Slovenska pre všetkých.
 

K Memorandu je možné sa pripojiť na adrese medlova@cvek.sk.

 
Súčasťou iniciatívy sú:

Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Romano Kher – Rómsky Dom
Iniciatíva Inakosť
Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
OZ Vagus
Liga za ľudské práva
Amnesty International Slovensko
OZ ŠK Lotosové kvety
Queer Leaders Forum
eduRoma
OZ Ethos
Centrum pre otvorenú politiku
Inštitút pre verejné otázky
OZ Možnosť voľby
OZ Saplinq
PRIDE Dúhové Košice
OZ Equity
OZ Antigona
Inštitút SGI
NOMANTINELS
Jana Dubovcová (verejná ochrankyňa práv)
Nora Beňáková (o.z. Človek v ohrození)
Paula Jojart (MVO konzultantka)
Jarmila Filadelfiová (sociologička)
Hana Fábry (Ženská sieť HEPY)
Boris Strečanský
Adriana Mesochoritisová
Robert Furiel
Sawkat Choudhury (lekár a aktivista)
Kamil Kandalaft (učiteľ a aktivista)
Lýdia Šuchová
 

Facebook
 

Dokument:

Memorandum