head5.png

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť dostupnosť modernej antikoncepcie

CRR – ODZ – Možnosť voľby, 7. 7. 2014

Rada OSN pre ľudské práva ukončila svoje hodnotenie

V závere Univerzálneho periodického hodnotenia (UPH) Radou OSN pre ľudské práva sa vláda Slovenskej republiky zaviazala rozšíriť dostupnosť modernej antikoncepcie pre všetky ženy. UPH je súčasťou pravidelného posudzovania dodržiavania medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov v členských štátoch OSN.

Centrum pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights), Občan, demokracia a zodpovednosť a Možnosť voľby predložili Rade pre ľudské práva list, v ktorom poukazujú na porušovanie ľudských práv žien a dospievajúcich dievčat na Slovensku. Dôvodom je nedostupnosť celej škály služieb reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, vrátane prístupu k bezpečne vykonaným interrupciám, antikoncepčným prostriedkom a informáciám o nich, ako aj prístupu k sexuálnej výchove a vzdelávaniu.

Uvedené mimovládne organizácie vítajú rozhodnutie slovenskej vlády akceptovať odporúčanie UPH na zvýšenie dostupnosti antikoncepčných prostriedkov pre všetky ženy, vrátane ich uhrádzania z verejného zdravotného poistenia. Cena antikoncepčných prostriedkov a fakt, že nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, spôsobujú, že antikoncepcia pre mnohé ženy zostáva nedostupnou. V roku 2011 bol navyše prijatý legislatívny zákaz úhrady antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia. Ten explicitne zakazuje uhrádzať antikoncepčné prostriedky na základe verejného zdravotného poistenia, ak sa používajú výlučne na prevenciu neželaného otehotnenia.

“Bez ohľadu na svoj vek alebo socioekonomické postavenie majú ženy právo zvoliť si takú antikoncepčnú metódu, ktorá pre ne funguje najlepšie,” uvádza Adriana Lamačková, právna poradkyňa pre Európu z Centra pre reprodukčné práva. “Obraciame sa týmto na vládu, aby svoj záväzok týkajúci sa základných reprodukčných práv žien splnila a aby naďalej pokračovala v úsilí zabezpečiť dostupnosť celej škály základných služieb reprodukčnej zdravotnej starostlivosti pre všetky ženy. Do toho spadá aj novelizácia príslušných ustanovení zákona s cieľom poskytovať úhradu modernej antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia,” dodáva Lamačková.

Dostupnosť antikoncepčných prostriedkov a informácií o nich je na Slovensku naďalej obmedzená. Cena antikoncepcie, ktorú musia plne hradiť jej používateľky, a dezinformácie o antikoncepcii patria ku kľúčovým faktorom, ktoré na Slovensku ovplyvňujú jej používanie. Len zhruba 18 % žien v reprodukčnom veku používa hormonálnu antikoncepciu, kým viac ako 30 % párov sa spolieha na metódu prerušovanej súlože.

Vláda tvrdí, že antikoncepcia môže byť hradená v individuálnych prípadoch, ak by ju žena potrebovala na liečenie určitého zdravotného problému, napríklad silného menštruačného krvácania alebo polycystických vaječníkov.

“Preplácanie moderných antikoncepčných prostriedkov z iných zdravotných dôvodov ako prevencia otehotnenia nerieši nedostupnosť modernej antikoncepcie u ženy, ktorá ju potrebuje preto, že nechce otehotnieť,” vysvetľuje Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. “Apelujeme na vládu, aby prijala okamžité opatrenia na zabezpečenie dostupnosti moderných antikoncepčných prostriedkov všetkým ženám, a to nielen v teoretickej rovine, ale aj v praxi.”

Ľudskoprávne orgány OSN vyjadrili znepokojenie nad prekážkami v dostupnosti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. V roku 2008 Výbor pre odstránenie diskriminácie žien urgoval Slovensko, aby „prijalo opatrenia na zvýšenie prístupu žien a dospievajúcich dievčat k finančne dostupnej zdravotnej starostlivosti, vrátane prístupu k reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, a na zvýšenie prístupu k informáciám a finančne dostupným spôsobom plánovaného rodičovstva pre ženy a mužov.“ V roku 2012 Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vyzval Slovensko, aby rozšírilo úhradu z verejného zdravotného poistenia na služby sexuálneho a reprodukčného zdravia, vrátane moderných antikoncepčných prostriedkov. V rámci UPH bola slovenská vláda vyzvaná na to, aby toto odporúčanie zrealizovala.

V zmysle medzinárodných ľudskoprávnych štandardov sa dostupnosť moderných antikoncepčných prostriedkov používaných na zabránenie otehotnenia považuje za ľudské právo. Navyše Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila škálu antikoncepčných prostriedkov do Modelového zoznamu esenciálnych liekov a Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva jednoznačne odporučil štátom, aby lieky na tomto zozname sprístupnili všetkým bez diskriminácie. Zabezpečenie úhrady antikoncepcie z poistenia je základným ľudskoprávnym záväzkom, ktorý má vláda okamžitú povinnosť zrealizovať.

V roku 2011 Centrum pre reprodukčné práva, Občan, demokracia a zodpovednosť a Možnosť voľby spoločne vydali správu Vypočítaná nespravodlivosť: Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom. Správa zaznamenáva hlavné prekážky, ktorým ženy a dospievajúce dievčatá čelia v prístupe k antikoncepčným prostriedkom a informáciám o nich. Poukazuje na to, že cena modernej antikoncepcie znemožňuje niektorým ženám prístup k nej. Správa tiež poukazuje na to, že dostupnosť antikoncepčných prostriedkov a informácií o nich je základným ľudským právom, ktoré majú štáty povinnosť rešpektovať, chrániť a napĺňať.

 

Stiahnite si:

 
Centrum pre reprodukčné práva (the Center for Reproductive Rights), New York, je medzinárodná ľudskoprávna organizácia s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá sa usiluje zabezpečiť, aby reprodukčné práva boli zaručené ako základné ľudské práva.

Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) je nezávislá mimovládna nezisková organizácia. Jedným zo základných cieľov ODZ je uplatňovanie práva všetkých na ľudskú dôstojnosť, na ochranu pred diskrimináciou a uplatňovanie ľudských práv žien.

Možnosť voľby je feministická mimovládna organizácia, ktorá chce svojimi aktivitami prispievať k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej ľudia budú mať reálne „možnosti voľby“ bez obmedzení určovaných rodovými stereotypmi a v ktorej sa princípy rodovej rovnosti, diverzity a rodovej spravodlivosti stanú kľúčovými spoločenskými hodnotami.

 

Kontakt:

Janka Debrecéniová, zástupkyňa riaditeľky, ODZ Bratislava
Tel.: 00421 48 611 3461 / Email: debreceniova@odz.sk

Natalia Garzon, medzinárodná tlačová hovorkyňa, Center for Reproductive Rights, New York
Tel.: 001 917 637 3668 / Email: ngarzon@reprorights.org