head2.png

Štát sa nesmie zbavovať zodpovednosti na úkor rodiacich žien

ODZ / Ženské kruhy, 4. 11. 2014

Mimovládne organizácie prezentovali prvé zistenia z monitoringu dodržiavania práv žien v pôrodniciach

Čo sa deje ženám pri pôrode dieťaťa, za akých podmienok a okolností rodia ženy v zdravotníckych zariadeniach – to je vážny problém zdravotníctva a celej spoločnosti na Slovensku, ktorému sa nevenuje takmer žiadna pozornosť. Pritom to ani zďaleka nie sú iba medicínske otázky, ale aj dôležité témy ľudských práv žien. Zhodlo sa na tom takmer 50 účastníčok a účastníkov odbornej konferencie REPRODUKCIA versus PRODUKCIA – Začarovaný kruh diskriminácie žien. Konferenciu zorganizovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy.

Pri pôrodoch sú dotknuté viaceré práva žien – právo na ľudskú dôstojnosť, rovnosť a nediskrimináciu, právo na ochranu zdravia a zdravotnú starostlivosť, právo na ochranu súkromného a rodinného života, právo na informácie, právo na osobnú slobodu a bezpečnosť a tiež právo nebyť podrobená krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu. Súčasťou práva na zdravie je aj právo každého človeka kontrolovať svoje telo, vrátane sexuálnej a reprodukčnej slobody,“ hovorí Janka Debrecéniová, právnička ODZ. „Výbor pre odstránenie diskriminácie žien pri OSN (výbor CEDAW) odporúča štátom, aby zabezpečili, že všetky služby zdravotnej starostlivosti budú v súlade s ľudskými právami žien, vrátane práva na autonómiu, súkromie, dôvernosť informácií, informovaný súhlas a slobodnú voľbu. Služby zdravotnej starostlivosti – teda aj služby pri pôrodoch – musia byť pre ženy kvalitné, podporujúce a celkovo akceptovateľné.“

„Okrem ľudskoprávnych štandardov sme sa na situáciu v slovenskom pôrodníctve pozreli aj cez dodržiavanie odporúčaných štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré vydali Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO). Našli sme zásadné nedostatky, napr. nemožnosť zvoliť si polohu pri pôrode, niekoľkonásobne vyššiu mieru epiziotómií (nástrihov hrádze) a nedostatočné aplikovanie anestézy pri šití pôrodných poranení. FIGO jasne hovorí, že pri šití má byť použitá adekvátna anestéza, pričom z nášho prieskumu vyplynulo, že v takmer polovici našej vzorky skúmaných pôrodov táto podmienka nebola dodržaná,“ uvádza Zuzana Krišková zo združenia Ženské kruhy.

„Na konferencii sme prezentovali alarmujúce zistenia z monitoringu zaobchádzania so ženami a dodržiavania ich práv v pôrodniciach, ktoré v súčasnosti spracovávame. Je len ťažko pochopiteľné, že práve z ministerstva zdravotníctva, ktoré nesie hlavnú zodpovednosť za situáciu v zdravotníckych zariadeniach, sa na konferencii nezúčastnila ani jedna osoba. Ako chce vedenie ministerstva riešiť tieto závažné problémy, ak sa nezaujíma o zistenia z monitoringu všetkých pôrodníc v SR a neprejavuje záujem ani o odbornú diskusiu?“ pýta sa Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Všetky osoby zúčastnené na konferencii vyslovili vôľu viesť ďalej otvorenú diskusiu, vzájomne sa informovať a spoločne pracovať na riešení problémov pomenovaných v diskusii a potvrdených zisteniami z monitoringu. Mnohé účastníčky a účastníci konferencie zároveň konštatovali potrebu vyvíjať tlak na ministerstvo zdravotníctva, aby v praxi reálne napĺňalo svoje poslanie, nevyhýbalo sa zodpovednosti za zlyhania v dodržiavaní práv žien pri pôrodoch a urýchlene prikročilo k náprave systémových chýb v tejto oblasti.

Na konferencii sa zúčastnili osoby z rozličných sfér a najrôznejších profesií: odborníčky a odborníci z praxe (lekárky a lekári, pôrodné asistentky, psychologičky, sociologičky a i.) – napr. zo Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Slovenskej pôrodnícko-gynekologickej spoločnosti, z Univerzity Komenského a ďalších akademických inštitúcií, riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku, zástupkyne nórskej a holandskej ambasády, UNICEF, Americkej obchodnej komory, Kancelárie verejnej ochrankyne práv, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ďalej osoby z verejnej správy – ministerstva spravodlivosti, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva zahraničných vecí, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a i.

 

Dokumenty:

 

Kontakt:

 

Projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií bol podporený sumou 68 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien… je podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.

ODZ_logo_farba_512_zmensene

ZK_logo1_w_hl

EEA_logo_wEEA+N_hrube

OSF-I_logo_w

OSF_logo_2_wOSF_zarovno