head4.png

Tréningy OaD zamerané na diskrimináciu pomáhajú v každodennom živote

Koncom apríla 2007 sa v Tatranskej Štrbe stretli na pracovnom tréningu zamestnanci a zamestnankyne diagnostických ústavov a reedukačných domovov s cieľom získať praktické skúsenosti v oblasti odstraňovania a prevencie diskriminácie. Tréning realizovalo občianske združenie Občan a demokracia a finančne ho podporila Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF.

 

Združenie aktuálnymi tréningami o diskriminácii dlhodobo pomáha nápravnovýchovným zariadeniam, ale aj školám, polícii a mimovládnym organizáciám prenášať teoretické poznatky a zručnosti do každodenného života ľudí – potenciálnych obetí diskriminácie.

 

„Diskriminácia prestáva byť abstraktným pojmom vo chvíli, keď sa ľudia stanú jej obeťami a potrebujú efektívnu právnu a psychologickú pomoc. Občan a demokracia sa práve takýmto situáciám snaží svojimi vzdelávacími aktivitami predchádzať,“ vysvetľuje Šarlota Pufflerová, riaditeľka združenia. Tréningy OaD sú preto primárne zamerané predovšetkým na možnosti, ako diskriminácii predchádzať, ale aj ako jej čeliť. Účastníci a účastníčky tréningov riešia modelové situácie, v ktorých sa ľudia reálne môžu ocitnúť v pracovnom i osobnom živote.

 

Ako uviedla jedna z odborných tréneriek projektu, právnička Janka Debrecéniová, vedomosti o problematike diskriminácie môžu uľahčiť identifikáciu prípadov, kedy dochádza k diskriminácii: „Aj diagnostické centrá a reedukačné domovy, na ktoré sme v tomto tréningu sústredili pozornosť, by mali dodržiavať princíp rovnosti. Znalosť problematiky im môže pomôcť efektívne riešiť konkrétne prípady nielen v rovine medziľudských vzťahov, ale aj právne, a môže tiež podnietiť k aktívnemu vytváraniu nediskriminujúceho prostredia.“

 

Ako vyberať zamestnanca, ako čeliť diskriminácii v oblasti služieb, ako reagovať na výroky typu „pri mne môžeš na svoje práva zabudnúť“, aké je patriť k menšine – všetky tieto a mnohé ďalšie situácie sú obsahom praktickej časti tréningu. “Na tréningoch sa pracuje neformálne, využívame najmä medzi ľuďmi populárne a úspešné formy zážitkového vzdelávania, keď si účastníci a účastníčky môžu modelovo na vlastnej koži vyskúšať, aké to je byť diskriminovaný alebo diskriminovaná a ako to riešiť,“ doplnila Janka Debrecéniová.

 

Aktivity združenia zamerané na posilňovanie občanov a občianok pri ochrane ich práv pokračujú v máji ďalším tréningom, ktorý je určený ľuďom z mimovládnych organizácií presadzujúcim princíp rovnosti a zákaz diskriminácie.