head4.png

2007

Združenie Občan a demokracia posilňuje mimovládne organizácie aktívne v oblasti antidiskriminácie

Združenie Občan a demokracia už niekoľko rokov realizuje rôzne druhy aktivít, ktorými sa snaží posilňovať občiansku spoločnosť a jednotlivcov pri presadzovaní princípu rovnosti, zásady rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie. Dlhodobo a na rôznych úrovniach pri tom spolupracuje s ďalšími mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú posilňovaním svojich cieľových skupín a presadzovaním zákazu diskriminácie vo vzťahu k nim.

Continue reading

Právo na prácu

(metodická príručka)

Autorky: Daniela Lamačková

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2007

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu.

Continue reading

Rodová rovnosť

(metodická príručka)

Autorky: Jana Cviková, Janka Debrecéniová, Ľubica Kobová

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2007

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu.

Continue reading

Mimovládne organizácie spojila diskriminácia

Počas uplynulého víkendu sa v Tatranskej Štrbe stretli zástupkyne a zástupcovia mimovládnych organizácii, ktoré sa venujú problematike diskriminácie; stretnutie zorganizovalo združenie Občan a demokracia.

 

Pracovné stretnutie, ktoré bolo zároveň aj tréningom, spojilo viac ako 60 ľudí zo 47 občianskych združení z celého Slovenska, priamo pracujúcich s obeťami diskriminácie. Cieľom stretnutia bolo umožniť jeho účastníkom a účastníčkam získať čo najviac informácií o antidiskriminačnej legislatíve v SR a jej uplatňovaní, o možnostiach MVO prispievať k jej dôslednejšej implementácii a tiež k vytváraniu programov a politík, ktoré zabezpečia lepšie podmienky na predchádzanie diskriminácii v jednotlivých oblastiach.

Continue reading

Tréningy OaD zamerané na diskrimináciu pomáhajú v každodennom živote

Koncom apríla 2007 sa v Tatranskej Štrbe stretli na pracovnom tréningu zamestnanci a zamestnankyne diagnostických ústavov a reedukačných domovov s cieľom získať praktické skúsenosti v oblasti odstraňovania a prevencie diskriminácie. Tréning realizovalo občianske združenie Občan a demokracia a finančne ho podporila Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF.

Continue reading

Scitlivovanie a posilňovanie občianskej spoločnosti v oblasti rovnakého zaobchádzania

Európska únia, nadväzujúc na výsledky Európskeho roka boja proti rasizmu (1997) a paneurópskej informačnej kampane Za rozmanitosť, proti diskriminácii Európskeho parlamentu a Rady, vyhlásila rok 2007 za Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých.

Cieľom Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 je iniciovať čo najširšiu diskusiu o výhodách rozmanitosti v európskej spoločnosti a usilovať sa o zvýšenie povedomia občanov EÚ o ich práve na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.

Aktivity uskutočnené v rámci programu na národných úrovniach krajín EÚ sa týkajú predovšetkým predchádzania diskriminácie jednotlivcov alebo skupín na základe ich pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, veku, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia. Continue reading