head3.png

Scitlivovanie a posilňovanie občianskej spoločnosti v oblasti rovnakého zaobchádzania

Európska únia, nadväzujúc na výsledky Európskeho roka boja proti rasizmu (1997) a paneurópskej informačnej kampane Za rozmanitosť, proti diskriminácii Európskeho parlamentu a Rady, vyhlásila rok 2007 za Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých.

Cieľom Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 je iniciovať čo najširšiu diskusiu o výhodách rozmanitosti v európskej spoločnosti a usilovať sa o zvýšenie povedomia občanov EÚ o ich práve na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.

Aktivity uskutočnené v rámci programu na národných úrovniach krajín EÚ sa týkajú predovšetkým predchádzania diskriminácie jednotlivcov alebo skupín na základe ich pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, veku, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia.

Združenie Občan a demokracia realizuje v rámci Európskeho roka rovnosti príležitostí projekt s názvom Scitlivovanie a posilňovanie občianskej spoločnosti v oblasti rovnakého zaobchádzania: Rozvíjanie povedomia verejnosti smerom k tvorbe antidiskriminačných politík.

Cieľom nášho projektu je prispieť k premietnutiu obsahu antidiskriminačnej legislatívy Európskej únie a Slovenskej republiky vo vzťahu k pohlaviu, rasovému a etnickému pôvodu, náboženstvu a viere, veku, sexuálnej orientácii a zdravotnému postihnutiu do reálneho života.

Projekt sa zameriava na elimináciu, resp. zmierňovanie problémov súvisiacich s nízkou informovanosťou spoločnosti o otázkach rovnosti a diskriminácie, o jej dôvodoch, o diskriminovaných jednotlivcoch a skupinách, o možnostiach ochrany apod. Projekt sa zároveň snaží zvyšovať citlivosť spoločnosti k javom podmieňujúcim diskrimináciu a k jednotlivcom a skupinám, ktoré sú jej vystavené, a odbúravať predsudky a stereotypy, ktoré sú východiskami pre diskriminačné prejavy.

Snahou aktériek a aktérov projektu je aj zvyšovanie a posilňovanie kompetencií kľúčových hráčov – najmä mimovládnych organizácií – pri aktívnom a systematickom presadzovaní rovnosti vo vzťahu k vymenovaným dôvodom.

Projekt realizujeme najmä prostredníctvom:
– vzdelávacích aktivít pre aktivistky a aktivistov mimovládnych organizácií, novinárov a novinárky ap.
– konzultácií poskytovaných mimovládnym organizáciám zaoberajúcim sa bojom proti diskriminácii
– výskumu zameraného na niektoré aspekty súvisiace s diskrimináciou
– vytvorením webstránky o diskriminácii
– komunikáciou s médiami
 

Pozrite aj: