head5.png

Vydarené podujatie: Workshop o ľudských právach žien pri pôrodoch

ODZ, 22. 11. 2018

V Bratislave sme 22. novembra 2018 uskutočnili podujatie Hovorme spolu o ľudských právach žien pri pôrodoch. Workshop sa zameral na vzdelávanie, diskusiu a výmenu skúseností najmä medzi ženami, ktoré pôsobia v komunitách (duly) aj zdravotníckych zariadeniach (pôrodné asistentky) a (budúcimi) rodičkami. Jeho cieľom bolo podporiť diskusiu a poskytnúť vzdelávanie v oblasti práv žien pri pôrodoch samotným ženám, najmä však pôrodným asistentkám a dulám, a tým podporiť rovnocennú, rešpektujúcu a efektívnu spoluprácu všetkých zainteresovaných pri pôrode.

Dvadsiatka účastníčok podujatia získala cenné informácie o právach žien a spôsoboch, ako ich uplatňovať, na základe odborných vstupov lektoriek Ing. Zuzany Kriškovej, PhD. (Ženské kruhy) a PhDr. Šarloty Pufflerovej, PhD. (Občan, demokracia a zodpovednosť). Poskytnuté vzdelávacie materiály, vzájomná výmena názorov a skúseností, ako aj živá diskusia – či už spoločne, v pracovných skupinách alebo individuálne – zároveň posilnili právne vedomie účastníčok a obohatili ich skúsenosti. Účastníčky na základe konkrétnych ukážok živo a kriticky diskutovali o porušovaní ľudských právh žien pri pôrodoch. Osobitne dôležitou bola diskusia o tom, aká má byť dobrá prax, aby boli práva a potreby žien pri pôrodoch skutočne napĺňané.

foto1_P1010071 foto2_P1010049 foto3_P1010054
Foto: ODZ
 
Vzdelávanie a zvyšovanie porozumenia ľudským právam – napr. právu na súkromie, na informácie, na dôstojnosť a rešpektujúce zaobchádzanie – sú potrebné pre odstraňovanie porušovania práv žien pri pôrodoch. Tie sú porušované napriek povinnosti zdravotníckeho personálu ich rešpektovať, ako ukazujú zistenia z výskumov.

Tehotné, rodiace a ženy po pôrode je potrebné pripraviť na náročné situácie, v ktorých sa ocitajú, zvýšením ich právneho vedomia. Podobne treba vzdelávať aj ženy pôsobiace v komunitách, ktoré si pomáhajú navzájom tieto krízové situácie zvládať poskytovaním poradenstva a zdieľaním dôležitých poznatkov.

Workshop posilnil všetky prítomné aktérky a vytvoril priestor pre spoluprácu a ich dlhodobé zapojenie do ľudskoprávnych aktivít nášho združenia. Ich prostredníctvom sa získané poznatky a skúsenosti dostanú aj k ďalším rodiacim ženám a k ženám pomáhajúcim pri pôrodoch. Praktické dopady workshopu tak prispejú k pozitívnym zmenám v pôrodnej  starostlivosti.

 
Podujatie sme realizovali s finančnou podporou Nadácie Volkswagen a v spolupráci so združením Ženské kruhy. Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali aj vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

odz_c_128 ZK_logo1_w_hl Nad_vW_logo-3D_2016_R_v01_sni_202x53