head4.png

Výzva Robertovi Ficovi na systémový prístup k podpore ľudských práv

Bratislava, 22. 3. 2012 (MVO) – Členovia a členky Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami dnes zaslali výzvu Robertovi Ficovi, poverenému zostavením vlády, napokračovanie v riešení problematiky ľudských práv, vrátane zachovania postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny.

 

Adriana Mesochoritisová, členka rady vlády pre ľudské práva a predsedníčka občianskeho združenia Možnosť voľby uviedla: „Nemôžeme podľahnúť tendencii odsúvať bokom agendy, ktoré sa zdajú z ekonomickej perspektívy nedôležité. Práve naopak. Tragická história nás učí, že práve v čase ekonomickej recesie musíme ešte viac dbať o dodržiavanie základných ľudských práv.“

 

Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum etnicity a kultúry, zástupkyňa SR v Management Board of the European Union Agency for Fundamental Rights, dodáva: „Možno „zvonku“ pri pohľade na nové diaľnice, administratívne budovy a nákupné centrá, ktoré na Slovensku za ostatných 20 rokov pribudli, sa môže zdať, že sa približujeme slušným demokraciám. Stav našej spoločnosti a rešpektu ľudských práv sa však skrýva za zamrežovanými oknami spustnutých škôl „určených“ pre rómske deti, za múrmi inštitúcií pre ľudí zo zdravotným znevýhodnením a bránami domov, kde sú ženy vystavované každodennému násiliu.“

 

Šarlota Pufflerová, členka rady vlády pre ľudské práva a výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť konštatuje: „Pod gesciou podpredsedu vládyboli úspešne naštartované procesy systematického riešenia ľudských práv všetkých zraniteľných skupín: detí, žien, etnických a národnostných menšín, ľudí so zdravotným znevýhodnením či seniorov. Súčasťou je aj poradný orgán Rady vlády pre ľudské práva, rodovú rovnosť, ktorá so svojimi výbormi dokázala nastoliť novú, bezprecedentnú kvalitu diskusie medzi vládou a všetkými ostatnými zainteresovanými subjektmi, ktorá je kľúčom pre komplexný prístup k ochrane ľudských práv.“

 

Spoločne preto s ďalšími signatárkami a signatármi vyzývajú „na pokračovanie v začatých procesoch. Ďalšiu diskontinuitu si už nemôžeme dovoliť. Stála nás niekoľko stratených generácií rómskych detí či detí so zdravotným postihnutím odsúdených na život na okraji spoločnosti či životy žien zavraždených násilnými partnermi“.

Pozrite aj:

 

Na stiahnutie:

 


Výzva Robertovi Ficovi na pokračovanie v riešení problematiky ľudských práv

 

Vážený pán Robert Fico, poverený zostavením vlády,

vítame vyjadrenia strany SMER-SD zdôrazňujúce potrebu komplexného a kontinuálneho prístupu k zložitým spoločenským problémom. My, dolu podpísaní členovia a členky Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ako aj členky a členovia ľudskoprávnych mimovládnych organizácií, očakávame, že v duchu programu Vašej strany a ideí sociálnej demokracie budete pokračovať v systémovom prístupe k ochrane a podpore ľudských práv na Slovensku, ktorý bol v uplynulom období úspešne naštartovaný na Úrade vlády SR.

 

Práve v čase hospodárskej recesie je tendencia odsúvať bokom tie agendy, ktoré sa z ekonomickej perspektívy zdajú nedôležité. Tragická história nás však učí, že práve v čase ekonomickej recesie musíme ešte viac dbať o dodržiavanie základných demokratických a ľudskoprávnych princípov, ktorými sa podľa Ústavy SR a našich medzinárodných záväzkov má naša krajina riadiť.

 

V období uplynulých dvadsiatich rokov sa nám možno podarilo priblížiť vyspelým demokratickým krajinám výzorom obchodných centier či administratívnych budov. Výrazne však zaostávame vo vzájomnom rešpekte. Naše zaostávanie za stabilnými demokraciami nevidieť v nákupných centrách. Skutočný stav našej spoločnosti sa skrýva za zamrežovanými oknami spustnutých škôl „určených“ pre rómske deti, v oddelených inštitúciách pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, za bránami domov, kde sú ženy a deti vystavované každodennému násiliu či na tvárach starých ľudí, ktorí sú pre nás neviditeľní a nepotrební. Vzdelávanie a výchova k rešpektovaniu každého človeka bez ohľadu na jeho alebo jej národnosť, etnicitu, pohlavie, rod, vek, zdravotné znevýhodnenie alebo sexuálnu orientáciu, sú na okraji záujmu, hoci sú kľúčom k slušnej demokratickej spoločnosti. Problematika ľudských práv je často považovaná za agendu, ktorú stačí plniť na papieri.

 

Pod gesciou podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny sa začal v slovenských podmienkach prelomový proces, ktorý má potenciál vytvoriť ucelený prístup k ochrane a podpore ľudských práv na Slovensku. Prístup, ktorý má ambíciu komplexne riešiť témy najohrozenejších skupín našej spoločnosti: žien, detí, etnických a národnostných menšín, seniorov či ľudí so zdravotným postihnutím. Vytvára inštitucionálny priestor pre formulovanie opatrení na základe dialógu všetkých zainteresovaných strán: cieľových skupín, odborníkov a odborníčok, mimovládnych organizácií, samosprávnych a štátnych orgánov. Jeho základom je poradný orgán vlády, ktorého sme členmi a členkami. Jeho súčasťou sú aj výbory a pracovné skupiny, ktoré sú unikátne situované na riešenie tém, ktoré vyžadujú prierezový prístup, napríklad inkluzíve vzdelávanie. Za krátke obdobie svojho fungovania dokázala táto rada vlády nastoliť novú, bezprecedentnú kvalitu diskusie a spolupráce medzi vládou a všetkými ostatnými zainteresovanými subjektmi, ktorá mala viesť až k prijatiu prvej vládnej stratégie na podporu a ochranu ľudských práv.

 

Vzhľadom na uvedené vás preto vyzývame, aby ste sa vo svojom vládnom programe zasadili za zachovanie postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a pokračovanie činnosti Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej výborov a pracovných skupín, ako aj za posilnenie a zefektívnenie činnosti nezávislých ľudskoprávnych inštitúcií a tým aj za kontinuitu v oblasti riešenia problematiky ľudských práv. Diskontinuita v tejto oblasti nás totiž už stála mnoho, okrem iného napríklad niekoľko generácií rómskych detí a detí so zdravotným postihnutím, ktoré sú odsúdené na život na okraji spoločnosti, ale aj životy žien zavraždených násilnými partnermi a možnosti mnohých ďalších skupín žiť dôstojný život hodný ľudských bytostí.

 

S úctou,
Adriana Mesochoritisová,
členka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
zastupujúca nižšie uvedených členov a členky rady, mimovládnych organizácií a jednotlivcov

V Bratislave 22. marca 2012
Ďalšie signatárky a signatári:

• Lucia Faltinová, výkonná riaditeľka Fórum Donorov, podpredsedníčka rady
• Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka Občan, demokracia a zodpovednosť, členka rady
• Janka Debrecéniová, členka rady vlády, zástupkyňa riaditeľky Občan, demokracia a zodpovednosť
• Miroslav Kusý, Profesor Emeritus, člen rady
• Silvia Miháliková, dekanka Fakulty sociálnych a ekonomický vied Univerzity Komenského, členka rady
• Marcel Zajac, podpredseda Výboru pre mimovládne neziskové organizácie, člen Výboru pre MNO za Ekofórum, člen rady
• Laco Oravec, programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku, člen rady
• Ondej Gallo, predseda Rady mládeže Slovenska, člen rady
• Jarmila Lajčáková, zástupkyňa SR v Management Board of the European Union Agency for Fundamental Rights
• Centrum pre výskum etnicity a kultúry
• Možnosť voľby, o.z.
• TransFúzia
• Občan, demokracia a zodpovednosť
• OZ Žena v tiesni
• Kultúrne združenie Rómov Slovenska, Banská Bystrica
• Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
• Slovensko-český ženský fond
• Centrum pre filantropiu n.o.
• Záujmové združenie žien ASPEKT
• Poradňa pre občianske a ľudské práva
• Nadácia Milana Šimečku
• Jana Zezulová, Možnosť voľby, členka Výboru pre rodovú rovnosť
• Christián Havlíček, Možnosť voľby, TransFúzia
• Agnes Horváthová, členka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
• Ingrid Kosová, QUO VADIS, o.z., členka Výboru pre rodovú rovnosť
• Miroslava Danajková, QUO VADIS, o.z.
• Zuzana Almáši Koreňová, MONTESSORI, o.z.
• Martin Macko, člen Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
• Lucia Berdisová, Ústav štátu a práva SAV, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, členka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
• Viera Petrášová, členka Výboru pre rodovú rovnosť v mene svojom a Združenia lesníčiek
• Hana Fábry, Teplá politika, t.t.e.
• Daniel Škobla, sociológ
• Jarmila Filadelfiová, sociologička
• Romana Schlesinger, štatutárka o.z. Queer Leaders Forum
• Barbora Burajová, členka Výboru pre rodovú rovnosť
• Zuzana Maďarová, ASPEKT
• Hana Smitková, psychologička, členka Výboru pre rodovú rovnosť
• Roman Kollárik, TransFúzia
• Vlado Rafael, občiansky aktivista
• Adriana Lamačková, právnička
• Eva Riečanská, členka Výboru pre rodovú rovnosť

Kontakt:

Jarmila Lajčáková – jlajcakova@cvek.skwww.cvek.sk
Adriana Mesochoritisová – adriana@moznostvolby.sk,http://moznostvolby.wordpress.com
Šarlota Pufflerová – pufflerova@oad.skwww.oad.sk