head1.png

Výzva vláde SR: Vyrovnajme sa s praxou nezákonných sterilizácií rómskych žien

POĽP, 22. 5. 2018

Poradňa pre občianske a ľudské práva s podporou ďalších organizácií a ľudí vyzvala vládu, aby konečne vytvorila nezávislý orgán s právomocou vyšetriť rozsah praxe nezákonných sterilizácií a poskytnúť všetkým poškodeným ženám odškodnenie a ospravedlnenie. Poradňa dnes zaslala vláde výzvu Vyrovnajme sa s praxou nezákonných sterilizácií rómskych žien, v ktorej zdôrazňuje, že téma nezákonných sterilizácií rómskych žien nie je na Slovensku doteraz uzavretá a je nevyhnutné jej venovať pozornosť. Vládu vyzýva k tomu, aby konečne vytvorila nezávislý orgán s právomocami vyšetriť rozsah tejto praxe a poskytnúť poškodeným ženám odškodnenie a ospravedlnenie. K tomuto kroku ju už v novembri 2016 vyzval Výbor OSN pre ľudské práva, no vláda v tejto veci doteraz nekonala.

Výzve predchádzala podpisová akcia, ktorú v januári tohto roka Poradňa iniciovala v spolupráci so skupinou nezákonne sterilizovaných rómskych žien zo Slovenska a Českej republiky. Ich požiadavky smerom k účinnému vyšetreniu praxe nezákonných sterilizácií rómskych žien touto cestou podporilo takmer tisíc ľudí.

Samotnú výzvu podporujú aj medzinárodné a domáce mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ochrane reprodukčných práv žien či práv rómskej menšiny – Centrum pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights), Európske centrum pre práva Rómov, Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy a Možnosť voľby.

O jednotlivých prípadoch nezákonných sterilizácií rómskych žien rozhodovali v minulosti aj súdy, vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktoré sa však nedokážu pozrieť na tento problém komplexne a zdokumentovať, aký bol vlastne celkový charakter a rozsah tejto praxe v našej spoločnosti.

Advokátka Vanda Durbáková, ktorá zastupovala viaceré poškodené rómske ženy v súdnych konaniach, rovnako zdôrazňuje, že vláda musí v tejto otázke konečne prevziať zodpovednosť: „Je jasné, že súdne konania nie sú účinnou cestou ako zabezpečiť nápravu a odškodnenie pre všetky poškodené ženy. Vláda preto musí konečne zriadiť za týmto účelom nezávislý organ,” povedala Durbáková.

Poradňa v zaslanej výzve okrem iného zdôrazňuje, že konkrétne kroky vlády v tejto oblasti by mali vychádzať zo skúseností z iných krajín, ako Švédsko, Švajčiarsko či Nórsko, ktoré sa s praxou nezákonných sterilizácií žien etnických menšín či zdravotne znevýhodnených osôb vyrovnávali v minulosti a predstavitelia a predstaviteľky ich vládnej moci v tomto procese prevzali svoju zodpovednosť. Poradňa je pripravená vláde poskytnúť súčinnosť pri návrhu konkrétnych opatrení v danej otázke.
 

Stiahnite si:

 

Poradňa pre občianske a ľudské práva je mimovládna organizácia, ktorá sa venuje ochrane ľudských práv a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou. Pozornosť dlhodobo venuje predovšetkým otázkam diskriminácie rómskej etnickej skupiny v rôznych oblastiach života na Slovensku. Venuje sa tiež ochrane reprodukčných práv a problematike policajného násilia. Poradňa vo svojej práci rozvíja metódu strategického vedenia súdnych sporov v prípadoch diskriminácie a porušovania ľudských práv menšín. Okrem iného poskytuje právnu podporu nezákonne sterilizovaným rómskym ženám a vykonáva ďalšie aktivity smerujúce k odškodneniu poškodených žien.

 

Kontakt:

Vanda Durbáková, advokátka spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva: poradna@poradna-prava.sk