head3.png

Workshop Môžu firmy prispieť k zmenám v oblasti rodovej rovnosti?

ODZ, 18. 6. 2014

V spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických a Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva sme 18. júna 2014 zorganizovali workshop Môžu firmy prispieť k zmenám v oblasti rodovej rovnosti? Špecifické podujatie určené najmä osobám z podnikateľského/firemného prostredia vychádzalo z potreby zvyšovať úroveň realizácie práva na rovnosť a nediskrimináciu vo firmách pôsobiacich na Slovensku. Workshop sa zameral na posilnenie ľudskoprávnych hodnôt v súkromnom sektore, s osobitným dôrazom na rodovú rovnosť. Hlavným zámerom bolo preskúmať, akým spôsobom by súkromný sektor mohol naplno podporovať rovnosť, pričom by svoje záväzky v oblasti antidiskriminácie vnímal ako prospešné pre svoje vlastné podnikanie.

Diskutovalo sa o otázkach rodovej rovnosti vo firemnom prostredí aj v celej spoločnosti, o dobrej praxi presadzovania rodovej rovnosti vo firmách a o tom, čo môžu firmy jej uplatňovaním získať. Účastníci a účastníčky zo súkromného aj verejného sektora v diskusii odhaľovali systémové bariéry uplatňovania antidiskriminačných politík v praxi. Na workshope získali aj poznatky o právnych aspektoch práva na rovnosť a o niektorých interdisciplinárnych a štrukturálnych aspektoch diskriminácie žien. Podujatie taktiež poskytlo priestor na sieťovanie firiem a verejných inštitúcií ako zamestnávateľov otvorených nediskriminácii žien. Ťažiskové príspevky do diskusie predniesli Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD., Mgr. Sylvia Šumšalová a PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

 

Stiahnite si:

 

Workshop finančne podporilo Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku a združenie ODZ z asignácie dane 2 % a dobrovoľníckou prácou. Materiály hradil Fond pre mimovládne organizácie financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 a Nórskeho finančného mechanizmu.

Projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií bol podporený sumou 68 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.