head6.png

Workshop ODZ k metodológii ľudskoprávneho a antidiskriminačného vzdelávania

ODZ, 16. 10. 2017

16. októbra sme uskutočnili jednodenné vzdelávacie podujatie pre vyučujúcich na vysokých školách – Workshop k metodológii vzdelávania v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Workshop, ktorý sa konal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, sme pripravili v spolupráci s touto fakultou a Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Odborne ho viedli JUDr. Daniela Lamačková, doc. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. a PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., ktorá ho zároveň facilitovala.

Podujatie sa zameralo na inovatívne a participatívne spôsoby vzdelávania v oblasti antidiskriminácie, ochrany a presadzovania ľudských práv s ukážkami metodík. Zároveň sa sústredilo aj na bariéry a výzvy spojené s implementáciou antidiskriminačného vzdelávania na právnických fakultách v SR a možnosti jeho zlepšovania zdieľaním dobrej praxe. Prebehlo participatívnou zážitkovou formou s riešením modelových situácií a s dostatočne veľkým priestorom na otázky, diskusiu a zdieľanie skúseností. Účastníci a účastníčky diskutovali napr. aj o spôsoboch, ako antidiskriminačné obsahy efektívne a udržateľne integrovať do predmetov tradične vyučovaných na právnických fakultách (napr. pracovné právo, správne právo, občianske a rodinné právo, trestné právo a pod.).

Na workshope boli prezentované ukážky aktivít používaných na vzdelávanie iným než „tradičným“ spôsobom. Tradičný spôsob charakterizuje kladenie primárneho dôrazu na sprostredkovávanie informácií, ktoré sa recipientom/kám často podávajú jednosmerne, bez dostatočného priestoru na diskusiu a reflexiu postojov aj následného konania, resp. správania sa v každodennom živote.

Podujate poskytlo účastníkom a účastníčkam možnosť ďalej rozvíjať svoju profesionálnu výbavu v oblastiach týkajúcich sa antidiskriminácie a ľudských práv a prispieť k zvnútorňovaniu si ľudskoprávnych hodnôt (rovnosti, ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a v širšom ponímaní i spoločenskej zodpovednosti a kohézie), k formovaniu postojov a ku komplexnejšiemu uchopeniu témy presadzovania a ochrany ľudských práv. V širšej perspektíve im umožnilo stať sa súčasťou interdisciplinárnej expertnej siete ľudí rovnakého aj odlišného profesijného zamerania, ako aj širšej medzisektorovej siete subjektov aktívnych v oblasti ochrany a podpory ľudských práv. Tieto siete môžu využívať vo svojich relevantných profesijných aktivitách.

171016_vyuc_work_TT_103122

 

Podujatie sme realizovali v rámci projektu Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv. Projekt finančne podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 
odz_c_128

PF_TU_logo_fb_200x200

PF_UJPES_logo_w_299x299

MS_logo