head4.png

Workshop: Politiky rodovej rovnosti vo firmách

ODZ, 18. 11. 2014

Pripravujeme workshop Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí. Workshop bude príležitosťou vypočuť si prezentáciu pani Arni Hole, generálnej riaditeľky Ministerstva pre deti, rovnosť a sociálnu inklúziu z Nórska, ktorá sa touto problematikou zaoberá už roky a v súčasnosti pôsobí v Agentúre EÚ pre základné práva vo Viedni. Druhou prezentujúcou bude pani Janka Debrecéniová, právnička ODZ, ktorá sa aktívne zapája do tvorby právnych predpisov s dopadom na napĺňanie princípu rovnosti v praxi.

Po oboch prezentáciách bude nasledovať facilitovaná diskusia. V nej bude dosť priestoru nielen na otázky, ale aj na predebatovanie možností využiť príklady fungujúcich politík z krajín, ktoré majú dlhoročné dobré skúsenosti s ich uplatňovaním a v ktorých dnes už cítia ich priaznivé účinky v súkromnom i pracovnom živote.

Podujatie sa bude konať vo štvrtok 11. decembra 2014 v Bratislave. V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte naše združenie, prosím.

 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava

tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: sekretariat@odz.sk

www.odz.sk
www.diskriminacia.sk


www.facebook.com/odz.sk

 

Podujatie realizujeme v spolupráci a s finančnou podporou Veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku, Open Society Foundations, Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 spravovaného NOS-OSF a v spolupráci s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku.

Projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií bol podporený sumou 68 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 

OSF-I_logo_w

OSF_logo_2_wOSF_zarovno