head1.png

Workshopy pre študentov a študentky práva: Čo (ne)vieme o diskriminácii

ODZ, 10. 12. 2017

Na jeseň sme v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity a Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach zorganizovali vzdelávacie workshopy pre študentov a študentky práva zamerané na oblasť antidiskriminácie, ochrany a presadzovania ľudských práv. Ich cieľom bolo priblížiť podstatu javov stojacich za správaním porušujúcim práva a umožniť tak preniknúť do širších spoločensko-psychologických súvislostí, ktoré môžu viesť k porušovaniu ľudských práv a diskriminácii. Zámerom podujatí bolo ukázať, do akej miery je normatívnosť určovaná väčšinou v spoločnosti problematická a poodhaliť mechanizmy, akými sa stereotypy, diskriminácia a iné porušovanie ľudských práv ukotvujú v prejave alebo v jazyku a ako sa nimi ďalej reprodukujú. 

Workshopy sme realizovali metódami interaktívneho a participatívneho učenia. Tie sú založené na maximálnej možnej aktivizácii a zapojení účastníčok a účastníkov do vzdelávacieho procesu, vytváraní priestoru pre ich iniciatívu a kreativitu, partnerskom prístupe vzdelávajúcich a vzdelávaných a na variabilite vzdelávacích metód.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA DSC_0357

Metódy spočívajú napríklad v riešení modelových situácií, štruktúrovaných diskusiách, práci v skupinách a pod. Interaktívne a participatívne učenie kladie veľký dôraz na zážitkový element učenia, ktorý toto učenie zefektívňuje a umocňuje. Na workshopoch sme zároveň dávali veľký priestor pre otázky, diskusiu a zdieľanie skúseností. Dôraz sme pritom kládli na ľudskoprávne hodnoty, prácu s postojmi i predsudkami a prevenciu diskriminácie.

Podujatia viedli skúsené lektorky a lektor – JUDr. Daniela Lamačková, PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. a JUDr. Peter Varga, PhD.

 

Fotogaléria:

 

 
Workshopy sme realizovali v rámci projektu Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv. Projekt finančne podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 
odz_c_128

PF_TU_logo_fb_200x200

PF_UJPES_logo_w_299x299

MS_logo