head2.png

Zákaz diskriminácie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Titul: Zákaz diskriminácie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Analýza (výstup projektu)

Autorka: Zuzana Dlugošová

ODZ, január 2014
 
Analýza prináša základný prehľad o tom, ako sa pristupuje k problematike diskriminácie na pôde Rady Európy. V porovnaní s existujúcimi antidiskriminačnými smernicami, ktoré zaväzujú štáty EÚ, je rozsah uplatnenia zákazu diskriminácie podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv neporovnateľne širší, keďže sa vzťahuje na oveľa rozsiahlejšiu škálu práv a slobôd aj dôvodov zákazu diskriminácie.

Stručný komparatívny úvod ilustruje rozdielnosť právnych základov na relevantných príkladoch z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, kde podstata prípadov siaha ďaleko za rozsah vymedzený antidiskriminačnými smernicami EÚ. V ďalšej časti sa analýza stručne zaoberá metodológiou pri posudzovaní diskriminácie a rozhodovacou praxou. V závere analyzuje diskriminačnú prax vo vzdelávaní rómskych žiakov a žiačok.

Na tému ľudských práv vrátane zákazu diskriminácie je potrebné nazerať komplexne a v kontexte všetkých existujúcich záväzkov, ktoré má Slovenská republika ako členských štát OSN, Európskej únie i Rady Európy. Nediskriminácia alebo zákaz diskriminácie v kontexte štátov Rady Európy nemá identický právny základ s medzinárodnými konvenciami prijatými v rámci Organizácie spojených národov.

Antidiskriminačný zákon i Európsky dohovor pre ľudské práva sú integrálnou súčasťou nášho právneho poriadku. Ak sa zákon v praxi efektívne neuplatní, je možné domáhať sa jeho naplnenia prostredníctvom individuálnych sťažností. To je vždy nákladnejšia cesta pre štát aj jednotlivca. V súvislosti s témou implementácie antidiskriminačných smerníc a možných zmien a vylepšení Antidiskriminačného zákon je preto možné a potrebné uvažovať aj v širšom kontexte – tak, aby práva jednotlivcov, ku ktorým sa prihlásila Slovenská republika ako člen rôznych medzinárodných spoločenstiev, boli jasne čitateľné už na úrovni zákonných noriem.
 

Stiahnite si:

 

Vypracovanie analýzy podporili:

– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti – projekt Uplatňovanie práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v činnosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov) a jeho premietnutie v práci médií
– Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (New York), v rámci programu Human Rights Initiative 2013 – projekt Advokácia pre elimináciu vážneho porušovania ľudských práv žien a diskriminácie žien v oblasti zamestnania a reprodukčných práv na Slovensku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – v rámci projektu Efektívne prístupy pri implementácii práva na rovnosť orgánmi verejnej moci
Fond pre mimovládne organizácie v rámci projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií

Projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií bol podporený sumou 68 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.