head2.png

ZÁKONNÍK PRÁCE: Vďaka MVO sa zvýšila ochrana tehotných žien pred diskrimináciou

Ministerstvo práce porušilo legislatívne pravidlá vlády

Bratislava, 4. 5. 2011 (ODZ) – Ľudskoprávne mimovládne organizácie (MVO) už pred viac ako polrokom upozornili, že ani pripravovaná novelizácia Zákonníka práce nechráni tehotné ženy pred diskriminačným prepúšťaním z práce v skúšobnej dobe. Napriek medzinárodným záväzkom a smerniciam EÚ situácia na Slovensku je dlhodobo poznačená diskrimináciou žien vo forme ich prepúšťania v skúšobnej dobe z dôvodu tehotenstva. SR mala pritom transponovať príslušné smernice EÚ už pred niekoľkými rokmi. MVO sa preto intenzívne snažili prispieť k náprave.

Už v októbri 2010 predložili ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny návrh znenia dvoch ustanovení Zákonníka práce, dôsledne zosúladených s príslušnými smernicami EÚ a medzinárodnými dohovormi. Koncom marca 2011 predložili ministerstvu ďalšiu hromadnú pripomienku s rovnakým obsahom a žiadali ju zapracovať do zákonníka. Hromadnú pripomienku podporilo 22 organizácií a 1804 ľudí; v októbri 2010 za tri dni 626 ľudí.

Keďže ministerstvo nezapracovalo do Zákonníka práce v celom rozsahu znenie príslušných ustanovení navrhované mimovládnymi organizáciami, k nezapracovanej časti malo zvolať tzv. rozporové konanie. Ak by na ňom nedošlo k dohode s MVO o finálnom znení príslušných ustanovení, rozhodovala by o sporných bodoch vláda. Tá však Zákonník práce schválila už minulý týždeň, t. j. niekoľko dní pred termínom, na ktorý ministerstvo stanovilo rozporové konanie. Týmto postupom ministerstvo porušilo legislatívne pravidlá vlády.

Hoci na zorganizovanie rozporového konania malo ministerstvo štyri týždne času, po prvýkrát ho zvolalo až na naliehanie MVO. Zo dňa na deň, vo štvrtok pred Veľkou nocou (21. 4.) poslalo pozvánku na rokovanie, ktoré sa malo uskutočniť ihneď v utorok po Veľkej noci (26. 4.). V ten istý štvrtok však odoslalo aj konečný návrh zákonníka na rokovanie vlády. Po proteste MVO voči nekorektne zvolanému rozporovému konaniu ministerstvo určilo jeho termín až na zajtra (5. 5.) – teda o týždeň neskôr, ako o zákonníku rokovala vláda a schválila ho (28. 4).

„Načo by sme asi mali ísť rokovať na ministerstvo, keď materiál bol už vo vláde, a tak ho teraz nemôžeme nijako ovplyvniť?“ pýta sa Janka Debrecéniová, právnička zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. „Hlavným účelom rozporového konania je predsa dospieť k dohode medzi pripomienkujúcim subjektom a ministerstvom ako predkladateľom zákona ešte predtým, ako o materiáli definitívne rozhodne vláda; alebo upozorniť vládu na body, v ktorých sa nedospelo k zhode, a preto musí o nich rozhodnúť ona. Ministerstvo svojím postupom ignorovalo nezanedbateľnú časť aktívnej verejnosti, znemožnilo jej podieľať sa na tvorbe Zákonníka práce a znevážilo inštitút hromadnej pripomienky i samotné legislatívne pravidlá vlády. Tomuto absurdnému prístupu ministerstva nerozumieme. Schopná a múdra vláda by sa z angažovanosti občianskej verejnosti mala tešiť a naplno ju zužitkovať vo verejnom záujme,“ dodala Debrecéniová.

Systematické úsilie MVO však prinieslo čiastkový úspech. Vláda minulý týždeň schválila znenie ustanovenia Zákonníka práce, podľa ktorého „zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch a z riadne opodstatnených dôvodov, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, inak je skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe neplatné“. Hoci vládou schválené ustanovenie nie je úplne v súlade s príslušnou smernicou EÚ, znamená výrazný posun oproti súčasnému stavu. Podľa súčasného znenia Zákonníka práce môže totiž zamestnávateľ v skúšobnej dobe ukončiť pracovný pomer so zamestnancom alebo zamestnankyňou „z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu“. Mnohí zamestnávatelia si to nesprávne vysvetľujú ako možnosť skončiť pracovný pomer so zamestnankyňou v skúšobnej dobe z dôvodu jej tehotenstva.

Druhá pripomienka MVO sa nepresadila a nestala sa ani predmetom spoločensky veľmi potrebnej diskusie. MVO požadovali, aby tehotné ženy mohla sprevádzať do pôrodnice akákoľvek blízka osoba, a nie iba otec dieťaťa, ako namiesto pôvodného znenia, ktoré počítalo len s manželom, navrhlo ministerstvo. Zároveň MVO žiadali, aby sa doba pracovného voľna takejto osobe neobmedzovala len na prevoz do pôrodnice, ale aj na účasť pri pôrode. „Je na škodu veci, že kvôli zlyhaniu ministerstva pri rozporovom konaní nebude o tomto bode riadna diskusia, a to ani vo vláde. Hoci v prípade tohto návrhu ide o vysoko intímnu záležitosť pre dotknuté ženy, ľudské práva žien sú vecou verejnou. Je nešťastné, ak sa na ich ochranu primárne angažuje aktívna verejnosť, a nie aj vláda, ktorej takáto angažovanosť prináleží v prvom rade“, uzatvára ľudskoprávny aktivista Laco Oravec.

Dokumenty:

 

Hromadnú pripomienku verejnosti podporili:

• Občan, demokracia a zodpovednosť
• OZ Možnosť voľby
• ASPEKT
• Slovenský zväz telesne postihnutých
• OZ Žena v tiesni
• Združenie občianskej sebaobrany
• Queer Leaders Forum
• Profesionálne ženy
• Asociácia Fórum žien 2000
• združenie Art-Live
• OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa
• Iniciatíva Inakosť
• POPI – Slovensko
• Centrum rodových štúdií na FiF UK
• OZ Antigona
• Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
• Ženská loby Slovenska
• Materské centrum Budatko
• Fórum pre rómske ženy – Forum pale Romnja
• OZ Spolupráca
• Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Klub detí a mládeže
• OZ Pro Natal

Kontakt:

● Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. (ODZ) –debreceniova@oad.sk
● Ing. Ľubica Trubíniová (ODZ) – trubiniova@oad.sk
● Mgr. Ladislav Oravec – laco@nadaciams.sk
● JUDr. Zuzana Magurová (Možnosť voľby) –zuzana.magurova@chello.sk
Priebeh legislatívneho procesu novely Zákonníka práce môžete sledovať na vládnom Portáli právnych predpisov.

Pozrite aj: