head3.png

Ženy potrebujú zmeny v slovenskom pôrodníctve

Pre pacienta.sk, 23. 9. 2016

Na Slovensku privedú ročne ženy – matky na svet približne 55 tisíc novorodencov. Experti bijú na poplach, pretože je to nedostačujúce číslo na stabilné udržanie ekonomického a sociálneho systému našej krajiny. Významné životné udalosti ako pôrod a materstvo sa okliešťujú na štatistické čísla a ukazovatele. Zamýšľame sa vôbec nad tým, čo tento jedinečný okamih príchodu nového života znamená pre ženu, dieťa, rodinu a našu spoločnosť? Ako jeho priebeh môže ovplyvniť naše životy? Kto zabezpečí, aby bol pôrod a materstvo pre ženu skúsenosťou, cez ktorú sa aj naša spoločnosť stane hodnotnejšou? Opýtali sme sa Zuzany Kriškovej, jednej zo zakladateliek občianskeho združenia Ženské kruhy, ktoré prináša komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo ako na prirodzenú súčasť života ženy.

  • Čo považujete za doteraz najvýznamnejší úspech občianskeho združenia Ženské kruhy?

Dnes ráno som si prečítala komentár komisára Rady Európy pre ľudské práva k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu. Hovorí tu konkrétne o porušovaní ľudských práv žien pri pôrodoch a odvoláva sa pritom na publikáciu ŽENY – MATKY – TELÁ, ktorú sme vydali v spolupráci so združením Občan, demokracia a zodpovednosť. Považujem za veľký úspech, že sa porušovanie práv žien začína dostávať do pozornosti. Zároveň je to určitým spôsobom aj uznanie kvality našej práce.

  • Stali ste sa “advokátkami” matiek. Aké aktivity považujete za najúčinnejšie pri ochrane práv rodiacich žien?

Ak hovoríme o ľudských právach žien pri pôrode, máme na mysli celé spektrum práv. Ide napríklad o právo na dôstojnosť, právo na ochranu zdravia a na zdravotnú starostlivosť, právo na informácie a informovaný súhlas. Hlavnú zodpovednosť za dodržiavanie ľudských práv žien má štát. Má povinnosť tieto práva rešpektovať, chrániť a napĺňať. Tejto povinnosti sa zbaviť nemôže, a to ani v prípade, ak niektoré čiastkové úlohy prenesie na iné subjekty, napr. nemocnice zriadené súkromnými subjektmi. Zdravotnícky personál má taktiež povinnosť práva žien napĺňať a chrániť. Pochopiteľne k tomu musí mať vytvorené podmienky. Ten, kto disponuje mocou, symbolickou a reálnou, môže tieto práva žien pri pôrode napĺňať, ale žiaľ aj porušovať.

Občianske združenie Ženské kruhy je grassrootové združenie. Založili ho a pracujú v ňom ženy – matky, ktoré majú autentickú skúsenosť s pôrodom. Na Slovensku, aj v zahraničí. Práve rozdielnosť skúseností nás viedlo k tomu klásť si otázky: Čo sú vlastne naše práva? Čo je dobrá prax? Máme právo rozhodovať o zdravotnej starostlivosti, ktorá nám je poskytovaná? Pociťovali sme akútny nedostatok informácií. Počas piatich rokov existencie sme získali, spracovali a rôznou formou šírili tieto informácie ďalej. Používame rôzne metódy, napríklad aj metódy monitoringu všetkých pôrodníc na Slovensku, hĺbkové rozhovory, internetové dotazníky a podobne. Správy o nedodržiavaní ľudských práv potom slúžia na advokáciu – stretávanie sa so zodpovednými osobami, úradmi a orgánmi, ktoré v ideálnom prípade povedú k zmene systému. Na tomto mieste by som ešte chcela zdôrazniť, že aj monitorovanie dodržiavania ľudských práv žien je v prvom rade zodpovednosť štátu.

  • Ako k vašim aktivitám a celkovo ku kritickému hodnoteniu stavu pôrodníctva na Slovensku pristupujú odborníci?

Stretli sme sa s rôznymi reakciami. Myslím si však, že sa nám podarilo presvedčiť aspoň časť medicínskej obce, že naším cieľom nie je stáť proti sebe, ale naopak, že sme v tom spolu. Bez spoločného tlaku sa žiadna reálna zmena nemôže uskutočniť. Musia byť totiž spravené systémovo. Nestačí zdravotníckemu personálu povedať „robte tak, aby dobre bolo“ a potom ich hodiť do nefunkčného systému s očakávaním, že si nejakým spôsobom poradia.

Čítajte viac

 
© Pre pacienta.sk, 2016
Článok uverejnil portál Pre pacienta.sk 23. 9. 2016.