head4.png

Advokácia pre elimináciu vážneho porušovania ľudských práv žien a diskriminácie žien (zamestnanie, reprodukčné práva)

Od júla 2013 do novembra 2014 realizujeme projekt Advokácia pre elimináciu vážneho porušovania ľudských práv žien a diskriminácie žien v oblasti zamestnania a reprodukčných práv na Slovensku. Podporila ho Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundations (New York), v rámci programu Human Rights Initiative 2013.

Projekt prispieva k eliminácii vážneho porušovania ľudských práv žien v dvoch oblastiach – v oblasti zamestnania a reprodukčných práv. V oblasti zamestnania sa zameriava na diskrimináciu žien, ako napr. na diskriminačné prepustenia a diskrimináciu tehotných žien. Osobitnú pozornosť venuje diskriminácii zo strany orgánov verejnej moci a verejných inštitúcií ako zamestnávateľov a systémovým a procesným problémom pri uplatňovaní princípu rovnosti. V oblasti reprodukčných práv zameriava hlavnú pozornosť na nedostatočný prístup ženám ku kvalitnej a prijateľnej antikoncepcii a na nerešpektujúce, nedôstojné a násilné zaobchádzanie so ženami pri pôrodoch.

Súčasná situácia:

Ženy na Slovensku čelia masívnemu porušovaniu svojich práv v mnohých oblastiach života vrátane zamestnania a reprodukčných práv. V zamestnaní sú ženy diskriminované v podstate vo všetkých ohľadoch – v prístupe k zamestnaniu, ohľadom pracovných podmienok, platu, kariérneho postupu, ukončenia pracovného pomeru, ako aj sexuálneho obťažovania a iného obťažovania na základe rodu a pod. Situácia je ešte horšia u žien z etnických menšín, žien s postihnutím, starších žien a iných zraniteľných skupín žien. Verejné inštitúcie a orgány verejnej moci namiesto toho, aby zohrávali rolu modelových zamestnávateľov, sú často miestami najťažších porušení antidiskriminačnej legislatívy.

V oblasti reprodukčných práv žien majú slovenské právo a prax veľmi ďaleko od napĺňania základných ľudských práv žien a medzinárodných záväzkov štátov, ktoré požadujú, aby bola antikoncepcia cenovo prístupná (a teda aj uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia) a dostupná ženám, ktoré ju potrebujú. Jedným z problémov je obmedzený prístup mnohých žien k spoľahlivej a kvalitnej antikoncepcii. Ako potvrdil prieskum, ktorý sme uskutočnili spolu s Centrom pre reprodukčné práva (the Centre for Reproductive Rights, New York) a občianskym združením Možnosť voľby v roku 2010, jednou z hlavných príčin je cena antikoncepcie. V roku 2011 nadobudol patnosť nový zákon, ktorý zakazuje úhradu antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia. Toto regresívne opatrenie Slovenskej republiky je v rozpore s medzinárodnými štandardmi.

Ďalším problémom je nerešpektujúce, nedôstojné a hrubé zaobchádzanie so ženami pri pôrodoch vo verejných zdravotníckych zariadeniach. Sem patrí napríklad nerešpektovanie želania žien, akým spôsobom chcú rodiť (napr. ohľadom pozície pri pôrode), fyzické zneužívanie situácie a nátlakové zaobchádzanie bez získania súhlasu žien (ako sú nástrih hrádze bez ženinho súhlasu, nátlakové gynekologické prehliadky, pripútanie ženy ku gynekologickému kreslu počas pôrodu, nútenie do pôrodu v pozícii, ktorá vyhovuje nemocničnému personálu, ale nie žene a i.), nerešpektovanie ich súkromia a intimity (napr. súčasné pôrody viacerých žien oddelených iba symbolicky, veľmi časté a nie nevyhnutné vchádzanie nemocničného personálu do izby kedykoľvek bez klopania a pod.), nerešpektovanie žien ako plnoprávnych osôb rozhodujúcich samy za seba (napr. ich zosmiešnením, keď sa na niečo spýtajú alebo vyjadria svoje želanie, alebo neposkytnutím dostatočnej a primeranej informácie), diskriminácia na základe špecifických znakov pacientok (diskriminácia rómskych žien, veľmi mladých žien a pod.), prerušenie zdravotnej starostlivosti (napr. keď ženy v súvislosti s pôrodom vyjadria legitímne želanie, ktoré pôrodnica alebo lekár/lekárka nechce akceptovať), alebo zadržanie žien v zdravotníckom zariadení (napr. keď chcú ženy opustiť pôrodnicu skôr, než je zaužívané) atď.

Hoci toto nerešpektujúce a hrubé zaobchádzanie je veľmi rozšírené, porušuje celý rad základných ľudských práv žien a má masívny dopad na životy žien, neexistuje žiadna verejná ani odborná diskusia o tomto probléme ako takom. Ak aj vznikne diskusia o nejakej jednotlivej časti problému (napr. o pôrodoch doma), zvyčajne je zjednodušená a polarizovaná. V týchto diskusiách sa obyčajne nepoužívajú právne a ľudskoprávne argumenty – jedným z dôvodov je neexistencia monitoringu a potrebných údajov.

Hlavné ciele projektu:

 • posilniť implementáciu národných a medzinárodných zákonov a zákonov EÚ zakazujúcich diskrimináciu žien v oblasti zamestnania
 • spochybnenie a redukovanie právnych a spoločenských prekážok, ktoré zabraňujú ženám v prístupe k modernej antikoncepcii a posilniť šance žien na Slovensku na rešpektovanie ich práva na prístup k antikoncepcii v praxi, najmä úhradou antikoncepcie prostredníctvom verejného zdravotného poistenia
 • konceptualizovať problém nerešpektujúceho, nedôstojného a hrubého zaobchádzania so ženami počas pôrodu ako problém ľudských práv, zmapovať základné prvky tohto zaobchádzania a prezentovať ich širokej aj odbornej verejnosti; taktiež iniciovať advokačné právne kroky zamerané na redukciu porušovania základných práv žien pri pôrode

Aktivity:

Hlavným nástrojom bola právna advokácia – obhajoba právnych záujmov a strategické vedenie súdnych sporov – litigácia. Strategickú litigáciu v oblasti diskriminácie v zamestnaní sme viedli pokračovaním dvoch prebiehajúcich prípadov, v ktorých právne zastupujeme dve ženy, diskriminačne prepustené verejnými inštitúciami. Oba prípady sme na prvostupňových súdoch vyhrali, no pre rôzne právne a ľudskoprávne nedostatky súdnych rozhodnutí sme následne podali odvolania a požiadavky na doplnenie súdnej úvahy a argumentácie.

Právna advokácia bola pevne zakotvená vo všetkých oblastiach projektu a pozostávala z rôznych typov aktivít:

 • predkladanie pripomienok verejnosti k zákonom a verejným politikám
 • medzinárodná advokácia v súvislosti s prístupom k antikoncepcii (písomná komunikácia s Radou pre ľudské práva – the Human Rights Council)
 • monitoring nerešpektujúceho, nedôstojného a hrubého zaobchádzania so ženami pri pôrodoch a vydanie správy z monitoringu (vrátane poldenného stretnutia s decízormi a decízorkami)
 • okrúhly stôl o prístupe k antikoncepcii pre decízorov a decízorky ako aj všetkých ostatných stakeholderov/ky
 • advokačné aktivity v rámci poradných orgánov vlády
 • individuálne stretnutia s decízormi/kami a inými stakeholdermi/kami
 • účasť na verejných zasadnutiach verejných orgánov a inštitúcií (napr. parlament)
 • komunikácia s médiami a jednotlivými žurnalistkami/žurnalistami
 • komunikácia s verejnosťou prostredníctvom médií, webovej stránky ODZ a špecializovaného webového portálu o diskriminácii Diskriminacia.sk

 
Projekt realizoval tím expertiek na ľudské práva žien s rôznou profesionálnou orientáciou vrátane právničiek, psychologičiek, sociologičiek, mediálnych expertiek atď.