head5.png

Advokačné aktivity pre zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a rodovú rovnosť vo verejných politikách

V období od októbra 2014 do januára 2016 realizujeme projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách. K jeho realizácii prizývame aj slovenské ženské mimovládne organizácie a spolupracujeme s nimi. Projekt podporil Fond pre mimovládne organizácie v rámci programu Demokracia a ľudské práva – oblasť Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.

Miera uplatňovania ľudských práv žien a práv vyplývajúcich z požiadaviek rodovej rovnosti je na Slovensku stále nedostatočná. Právo na rovnosť na základe pohlavia a rodu (aj na základe iných dôvodov) je pritom v spojení s ďalšími právami podstatou koncepcie práv v ústavnom a právnom poriadku SR, ako aj v mechanizmoch medzinárodného práva vrátane Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a Istanbulského dohovoru. Jedným z dôvodov sú nedostatočne fungujúce inštitúcie – napr. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ako tzv. equality body na základe smernice ES/2006/54), ktoré by mali tieto práva aktívne presadzovať a zároveň prispievať k vykonaniu nápravy. V rámci projektu sa priamo zapájame do tvorby medzinovely zákona týkajúcej sa strediska aj do koncipovania hĺbkovej reformy jeho inštitucionálneho/legislatívneho nastavenia, ku ktorej sa verejne zaviazala vláda SR, v kontexte Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv.

Ďalším veľmi vážnym problémom je diskriminácia žien a porušovanie ich práva na rovnosť najmä v oblasti trhu práce. Relatívne progresívna legislatíva nie je adekvátne pretavená do rozhodovania súdov a iných orgánov v tejto oblasti. Rovnako vážnym problémom je aj nerešpektujúce až násilnícke zaobchádzanie so ženami v zdravotníckych zariadeniach bezprostredne pred, počas a po pôrodoch. To má mnoho príčin vrátane hlbokého nepochopenia ľudskoprávnych súvislostí poskytovania pôrodnej, predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti a nerešpektovania tehotných a rodiacich žien ako plnohodnotných a autonómnych subjektov práva.

Obom týmto problémom sme sa intenzívne venovali aj v predošlom projekte Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k systémovým zmenám. V rámci neho sme poskytli poradenstvo viacerým ženám diskriminovaným na trhu práce a ženám, ktorých ľudské práva boli porušené v súvislosti s pôrodom. Vybraným klientkam sme zároveň poskytli a poskytujeme aj právnu pomoc vrátane právneho zastupovania na súdoch (tzv. strategická litigácia). Venujeme sa taktiež advokačným aktivitám, najmä pripomienkovaniu legislatívy a programových dokumentov a vyjednávaniu s relevantnými orgánmi verejnej moci, komunikácii s médiami, informovaniu verejnosti, sieťovaniu sa s inými organizáciami, monitoringu porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti a starostlivosti tesne pred a po pôrode, tvorbe odborných podkladov potrebných pre kvalifikované rozhodovanie orgánov verejnej moci a verejných inštitúcií v tejto oblasti a pod. Uvedené aktivity prehlbujeme v tomto projekte, pričom sme do neho zaradili aj niektoré nové aktivity.

Ciele projektu:

 • Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom advokačných aktivít prispieť k zásadnému zlepšeniu inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR. Osobitný dôraz kladieme na prevenciu porušovania ľudských práv žien a na dôsledné presadzovanie rodovej rovnosti vo všetkých verejných politikách (na trhu práce, v zdravotníctve a pod.), v súlade s medzinárodnými záväzkami SR.
 • Osobitne dôležité pre systematické vnášanie tematiky ľudských práv žien a ich diskriminácie do verejného diskurzu je informovanie verejnosti.
 • Nemenej dôležité je i neformálne vzdelávanie a výchova mladých ľudí, ktorí budú už onedlho ovplyvňovať celkové nastavenie slovenskej spoločnosti a jej ďalší vývoj. Mladí ľudia tak môžu získať väčšiu citlivosť a lepšie porozumieť príčinám a súvislostiam diskriminácie žien.

Cieľové skupiny:

 • zamestnanci a zamestnankyne verejnej správy
 • študenti a študentky
 • verejnosť

Aktivity projektu:

 • Monitoring a advokačné aktivity týkajúce sa inštitucionálnych zmien pri zabezpečovaní ochrany ľudských práv žien
 • Monitoring, strategická litigácia a advokačné aktivity týkajúce sa diskriminácie žien a porušovania ich ľudských práv na trhu práce a v súvislosti s pôrodmi
 • Okrúhly stôl k aktuálnym výzvam v oblasti ochrany ľudských práv žien
 • Podkladové odborné materiály pre aktivity projektu a informačné materiály pre verejnosť
 • Spolupráca s aktívnymi študentmi a trudentkami, ich supervízia a workshopy
 • Šírenie informácií vo verejnosti

Prínos projektu:

 • Zefektívnenie inštitucionálneho nastavenia aj každodennej praxe verejných inštitúcií na ochranu ľudských práv a skvalitnenie rozhodovania orgánov verejnej moci v oblasti ľudských práv žien
 • Zlepšenie legislatívneho prostredia v oblasti inštitucionálnej ochrany ľudských práv žien
 • Úspešné kauzy v rámci strategickej litigácie ako precedensy v súdnych sporoch pri riešení  diskriminácie žien na trhu práce
 • Skvalitnenie verejného diskurzu v oblasti rodovej rovnosti a diskriminácie žien
 • Zvýšenie potenciálu občianskej spoločnosti pre presadzovanie záväzkov SR v oblasti ochrany ľudských práv žien a pre kontrolu fungovania verejnej moci v tejto oblasti
 • Scitlivenie odbornej i širšej verejnosti na diskrimináciu žien a jej rodový kontext a zvýšenie jej povedomia o ľudských právach žien
 • Zapojenie aktívnych študentiek a študentov do aktivít zameraných na odstraňovanie diskriminácie žien a prevenciu porušovania ich ľudských práv
 • Zefektívnenie komunikácie a kooperácie medzi mimovládnymi organizáciami (MVO) navzájom a medzi MVO a verejným sektorom
 • Kapacitné, znalostné a skúsenostné posilnenie ODZ i úzko spolupracujúcich ženských ľudskoprávnych organizácií
 • Vyššia citlivosť médií k porušovaniu ľudských práv žien v špecifických oblastiach (trh práce, zdravotníctvo a i.), pozitívny posun v používaní citlivého jazyka

 
Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.