head1.png

Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť II.

V rámci programu Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation na podporu advokačných aktivít RES PUBLICA 2010 sme v období od júla 2010 do októbra 2011 realizujeme projekt Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť II. Projekt nadviazal na viaceré aktivity ODZ zamerané na zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie antidiskriminačnej legislatívy a tvorby verejných politík, ktoré podporila NOS-OSF v rámci svojich programov v rokoch 2008 – 2010.

Projekt pokračoval v iniciatívach začatých v rámci programu Res Publica 2009 v intenciách projektu Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť I. Sústredil sa najmä na tie oblasti, ktoré sú v súčasnosti predmetom vytvárania verejných politík v oblasti rodovej rovnostiľudských práv žien a vysporiadavania sa s extrémizmom a rasovo motivovanou trestnou činnosťou (napr. presadzovanie nediskriminačného prístupu žien k antikoncepcii, presadzovanie ľudských práv žien prostredníctvom Rady vlády pre rodovú rovnosť, tvorba novej koncepcie protiextrémistického úsilia a pod.).

Projekt taktiež pokračuje v súdnych sporoch v dvoch prípadoch diskriminácie, ktoré začali ešte v predošlom roku. Oba sa týkajú diskriminácie na trhu práce z dôvodu pohlavia a rodu a majú silný strategický potenciál. Súdne spory ešte prebiehajú.

V rámci predkladaného projektu pokračujeme aj v presadzovaní legislatívnych zmien týkajúcich sa práva na rovnosť a rovnaké zaobchádzanie, ktoré sme iniciovali v prvých mesiacoch roku 2010. V rámci týchto iniciatív sa snažíme pôsobiť na aktérov a aktérky s dosahom na legislatívne zmeny – poslankyne a poslancov NR SR, zástupcov a zástupkyne vlády, resp. ministerstiev, zástupcov inšpektorátov práce.

Dlhodobé ciele projektu:

  • pôsobiť na odstraňovanie, resp. postupné redukovanie uvedených problémov, a prispievať tak k zlepšeniu situácie v oblasti antidiskriminácie
  • napomáhať k trvalo udržateľným systémovým zmenám a prispievať tak k lepšiemu a najmä systémovému uplatňovaniu práva na rovnosť a zákazu diskriminácie

Krátkodobé ciele projektu:

  • prispieť k skvalitneniu verejných politík a verejného diskurzu v oblasti antidiskriminácie
  • prispieť ku kvalitnejšiemu rozhodovaniu súdov v oblasti práva na rovnosť a nediskrimináciu a k existencii právne a mediálne silných prípadov v oblasti práva na rovnosť riešených súdnou cestou (strategická litigácia)
  • prispieť k zvýšenej informovanosti verejnosti o verejných politikách, verejnom diskurze a informačných zdrojoch v oblasti antidiskriminácie, pôsobiť na zvýšenie a skvalitnenie participácie verejnosti na tvorbe antidiskriminačných politík
  • prispieť k posilneniu postavenia MVO ako aktérov v oblasti antidiskriminácie

Realizované aktivity

Systematicky sme uskutočňovali tieto aktivity v oblasti antidiskriminácie:

  1. monitoring verejných inštitúcií, verejných politík a verejného diskurzu
  2. zapájanie sa a podpora zapájania sa občianskej spoločnosti do procesov tvorby verejných politík a právnych predpisov
  3. vyhľadávanie, príprava a vedenie súdnych sporov v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania
  4. komunikovanie kľúčových potrieb projektu, jeho zistení a výsledkov všetkým cieľovým skupinám prostredníctvom portálu www.diskriminacia.sk