head4.png

Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť

V rámci programu Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation na podporu advokačných aktivít RES PUBLICA 2009 sme v období od novembra 2009 do mája 2010 realizovali projekt Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť.

Právo na rovnosť a zákaz diskriminácie sa na Slovensku stále považuje za niečo „importované“ zahraničím, resp. Európskou úniou. Systém právnych noriem ukotvujúcich právo na rovnosť (napríklad antidiskriminačný zákon) v mnohom predchádza iné systémy noriem upravujúce vzťahy k tradične diskriminovaným ľuďom a skupinám (napr. Rómom a Rómkam, ženám, ľuďom s neheterosexuálnou orientáciou, ľuďom so zdravotným postihnutím, starším ľuďom apod.). Spoločenské normy – t. j. to, ako sa v praxi zaobchádza s osobami a skupinami ohrozenými diskrimináciou – v mnohom nekorešpondujú so želaným stavom vyjadreným vo viac-menej kvalitnej antidiskriminačnej legislatíve.

Hlbšie príčiny tohto stavu sú rozmanité a do veľkej miery majú systémovú povahu. Okrem notoricky známych, ako sú napr. silne zakorenené predsudky a stereotypy, je ďalším z dôvodov neexistencia primeraných, komplementárnych, dobre komunikujúcich aj komunikovaných verejných politík, ktoré by diskrimináciu riešili systémovo. S tým súvisí aj nedostatok verejnej kontroly týchto politík a často aj nedostatočná participácia verejnosti na ich tvorbe – čo nezriedka pramení aj zo slabej informovanosti verejnosti o pripravovaných a/alebo realizovaných zámeroch verejných aktérov a aktérok, resp. celkovo o problematike antidiskriminácie. S podobným nedostatkom verejnej kontroly zápasia aj súdy a iné orgány verejnej správy. V dôsledku nedostatku (kvalifikovaných) podnetov od verejnosti nie sú tlačené ku kvalitnému rozhodovaniu posúvajúcemu odborný a spoločenský diskurz. Osobitne to platí o verejných žalobách v prípadoch vážnych porušení zásady rovného zaobchádzania (v rámci ktorých môžu mimovládne organizácie – MVO vo vlastnom mene žalovať subjekty porušujúce túto zásadu). Hoci sú v právnom poriadku zakotvené takmer rok, doposiaľ neboli v praxi využité.

Ciele projektu:

 • prispieť k lepšiemu uplatňovaniu práva na rovnosť a zákazu diskriminácie
 • prispieť k skvalitneniu verejných politík a verejného diskurzu v oblasti antidiskriminácie
 • prispieť ku kvalitnejšiemu rozhodovaniu súdov v oblasti práva na rovnosť a nediskrimináciu a k existencii právne a mediálne silných prípadov v oblasti práva na rovnosť riešených súdnou cestou (strategická litigácia)
 • prispieť k zvýšenej informovanosti verejnosti o verejných politikách, verejnom diskurze a informačných zdrojoch v oblasti antidiskriminácie, pôsobiť na zvýšenie a skvalitnenie participácie verejnosti na tvorbe antidiskriminačných politík
 • prispieť k posilneniu postavenia MVO ako aktérov v oblasti antidiskriminácie – najmä cez portál www.diskriminacia.sk, vo verejnom diskurze a informačných zdrojoch

Priame cieľové skupiny:

 • aktéri a aktérky v oblasti antidiskriminácie a tvorby verejných politík – najmä orgány štátnej správy a samosprávy, zástupcovia a zástupkyne Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) a verejného ochrancu práv, mimovládne organizácie, zástupcovia a zástupkyne odborových organizácií a pod.
 • verejnosť, ktorá bude priamo zapojená do podpory hromadných pripomienok podávaných v rámci projektu, ako aj jednotlivci, ktorí na ich žiadosť bude poskytnuté právne zastupovanie v konkrétnych prípadoch porušenia zásady rovného zaobchádzania

Nepriame cieľové skupiny:

 • súdy (prostredníctvom súdnych sporov vedených v rámci projektu)
 • médiá – priamo aj prostredníctvom portálu www.diskriminacia.sk
 • široká a odborná verejnosť – najmä prostredníctvom portálu www.diskriminacia.sk, médií a výstupov projektu

 

REALIZOVANÉ AKTIVITY

1. Monitoring verejných inštitúcií, verejných politík a verejného diskurzu v oblasti antidiskriminácie

 • sledovanie diania vo verejných inštitúciách so zodpovednosťami v oblasti antidiskriminácie (napr. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Sekcia ľudských práv a menšín Úradu vlády SR, ministerstvá, relevantné rady vlády a i.)
 • sledovanie pripravovaných a realizovaných politík a legislatívy týkajúcich sa (anti)diskriminácie a ich systémových dopadov
 • sledovanie verejnej diskusie v oblasti práva na rovnosť a (anti)diskriminácie, s dôrazom na subjekty s osobitnou zodpovednosťou či vplyvom na túto oblasť (napr. výroky politikov ap.)

Situáciu sme monitorovali najmä prostredníctvom médií, teda zhromažďovaním a triedením mediálnych správ. Sledovali sme aj webové stránky relevantných verejných inštitúcií a Portál právnych predpisov. Stretávali sme sa s inými aktérmi a aktérkami v oblasti antidiskriminácie (verejné inštitúcie, MVO a i.). Informácie sme získavali aj pomocou zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Relevantné výsledky a výstupy monitoringu, napr. vybrané správy z médií, pripravované a prijaté legislatívne predpisy, existujúce programové dokumenty, stanoviská MVO k spoločenskému dianiu a pod., sme priebežne zverejňovali na portáli www.diskriminacia.sk.

2. Zapájanie sa do procesov tvorby verejných politík a právnych predpisov v oblasti antidiskriminácie

 • pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a programových dokumentov orgánov štátnej správy (napr. akčných plánov, vládnych stratégií a i.) prostredníctvom tzv. hromadných pripomienok
 • zastupovanie verejnosti na stretnutiach so zástupcami a zástupkyňami orgánov verejnej správy v rámci tvorby právnych predpisov a verejných politík, najmä na tzv. rozporových konaniach prebiehajúcich v rámci pripomienkových konaní k právnym predpisom
 • mediálne výstupy (najmä tlačové správy) adresované predstaviteľom a predstaviteľkám verejnej moci a verejnosti
 • aktívna účasť na činnosti poradných orgánov vlády (na tvorbe materiálov, dokumentov i politík), najmä Rady vlády pre rodovú rovnosť a Multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu (v ktorých máme priame zastúpenie) – pričom sme sa k nim verejne a v niektorých prípadoch i kriticky vyjadrovali (napr. na konferencii o extrémizme a rasovo motivovanej trestnej činnosti organizovanej Úradom vlády SR v marci 2009)

Spolupracovali sme nielen s reprezentantmi a reprezentantkami verejnej moci, ale najmä s ďalšími MVO aktívnymi v oblasti antidiskriminácie a ľudských práv (Ľudia proti rasizmu, Nadácia Milana Šimečku, Možnosť voľby), a tiež s viacerými študentkami a študentmi vysokých škôl – absolventmi a absolventkami vzdelávania v rámci projektu ODZ Viacúrovňové posilňovanie odborných kapacít v oblasti antidiskriminácie. Výstupy z tejto aktivity sme priebežne zverejňovali na internete i prostredníctvom ďalších mediálnych výstupov.

3. Vyhľadávanie, príprava a vedenie súdnych sporov v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania (strategická litigácia)

Účelom tejto aktivity bolo strategické ovplyvňovanie rozhodovania súdov, a to s dôrazom na skvalitnenie ochrany práva na rovnosť a nediskrimináciu v aplikačnej rovine a na skvalitnenie a obohatenie verejného diskurzu (vrátane odborného diskurzu). Zároveň sme posilnili doterajšie iniciatívy ODZ vo vzdelávaní odbornej aj laickej verejnosti a v jej scitlivovaní na problémy súvisiace s diskrimináciou. Celkovo sme posilnili MVO ako priamych aktérov v oblasti antidiskriminácie so zameraním na ich doteraz nevyužívané možnosti priamo vystupovať pred súdmi v konaniach vo veciach porušenia zásady rovného zaobchádzania.

V rámci projektu boli naplánovane dve antidiskriminačné žaloby, z toho jedna individuálna a druhá tzv. verejná, t.j. nepodávali by sme ju v mene individuálnej klientky alebo klienta, ale vo vlastnom mene. V priebehu projektu sa však naskytla príležitosť podať ďalšiu veľmi silnú individuálnu žalobu týkajúcu sa diskriminácie orgánom štátu (vo vzťahu k jeho vtedy tehotnej zamestnankyni) – čo samo osebe nesie veľmi silný náboj verejného záujmu a je z viacerých dôvodov strategickou vecou (nie dobre upravenou v našej legislatíve). Kolektívnu žalobu sme preto zmenili na individuálnu.

4. Komunikovanie kľúčových potrieb projektu, jeho zistení a výsledkov všetkým cieľovým skupinám

Keďže administrujeme portál www.diskriminacia.sk, v rámci tohto projektu sme ho využívali na:

 • zbieranie, triedenie, spracúvanie, analyzovanie a selektívne uverejňovanie mediálnych správ získaných v rámci monitoringu médií
 • priame zapojenie aktérov a aktérok do projektu, ako aj informovanie širokej verejnosti o dianí v projekte, jeho výstupoch a výsledkoch
 • získavanie priamej podpory verejnosti pri participácii na tvorbe verejných politík, a to najmä pri pripomienkovaní právnych predpisov a iných dokumentov formou tzv. hromadných pripomienok (kde je potrebných 500 podpisov)
 • ako zdroj kvalifikovaných komplexných informácií pre tvorcov a tvorkyne politík, ako aj pre decízorov a decízorky (vrátane sudcov a sudkýň), ktorí/ktoré rozhodujú o otázkach rovnosti a (anti)diskriminácie
 • ako nástroj publicity projektu

 

Projekt podporila Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF) v rámci programu na podporu advokačných aktivít RES PUBLICA 2009.

Projekt úzko nadväzoval na projekty ODZ Viacúrovňové posilňovanie odborných kapacít v oblasti antidiskriminácie (jún 2008 – december 2009) a Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti (marec 2009 – október 2010), ktoré sme realizovali s podporou NOS-OSF v rámci schémy Blokového grantu pre MVO z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Prispel tak k riešeniu systémových nedostatkov, ktorých existenciu sme identifikovali počas realizácie oboch týchto projektov a k väčšiemu synergickému efektu týchto (aj ďalších) projektov.

Pozrite aj:

Ako médiá informujú o (anti)diskriminácii
Médiá o diskriminácii: 1. – rasa, etnická príslušnosť a 2. – zdravotné postihnutie
Mediálne desatoro korektného informovania o diskriminácii
Rozhýbu sa stojaté vody vládneho „boja s extrémizmom“?