head5.png

Efektívne prístupy pri implementácii práva na rovnosť orgánmi verejnej moci

V rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd v období od januára do decembra 2013 realizujeme projekt Efektívne prístupy pri implementácii práva na rovnosť orgánmi verejnej moci, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Právo na rovnosť a nediskrimináciu je jedným zo základných práv zakotvených v Ústave SR, medzinárodných dokumentoch a dokumentoch EÚ záväzných pre SR. Princíp rovnosti sa však zatiaľ dostatočne nepremieta do verejných politík, prevencia diskriminácie nie je súčasťou právnej a inštitucionálnej kultúry. V súlade s Programovým vyhlásením vlády projekt prispel ku „komplexnejšiemu a viac systémovému prístupu k plneniu niektorých funkcií štátu a verejného sektora” (PVV, str. 30), najmä k dôslednému rešpektovaniu práva a aktívnemu dialógu orgánov verejnej moci s občianskou spoločnosťou. Aktivity projektu smerovali k zlepšeniu vymožiteľnosti práva na rovnosť, k identifikácii bariér brániacich efektívnej tvorbe antidiskriminačných opatrení a k rozvíjaniu medzisektorovej spolupráce.

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšiť uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania orgánmi verejnej moci a prispieť k zvýšenej efektívnosti ich fungovania v tejto oblasti.

Čiastkové ciele:

  • prispieť ku komplexnému porozumeniu fenoménu diskriminácie osobami, ktoré majú v kompetencii implementáciu práva na rovnosť
  • vytvoriť priestor na diskusiu a výmenu skúseností, ktorá podporí dôslednú a kvalitnú aplikáciu práva na rovnosť orgánmi verejnej moci
  • aktivizovať mladých ľudí a vzdelávať ich o práve na rovnosť
  • informovať širokú verejnosť a špecifické cieľové skupiny prostredníctvom masmédií, sociálnych sietí a webstránok ODZ

Cieľové skupiny:

  • osoby z prostredia orgánov verejnej moci (poradné orgány vlády, štátna správa, napr. inšpektoráty práce, súdnictvo ap.) a mimovládne organizácie
  • študenti a študentky vysokých škôl vzdelávaní v rámci projektu
  • široká a odborná verejnosť

Aktivity: