head3.png

MVO: Štát je povinný zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii

POĽP – ODZ – CRR – Možnosť voľby, 15. 11. 2013

Mimovládne organizácie presadzujúce ochranu reprodukčných práv žien upozorňujú, že štát má povinnosť zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii. Na jednej strane vítajú iniciatívu hradiť ženám z verejného zdravotného poistenia vykonanie sterilizácie, avšak zdôrazňujú, že by nemalo ísť len o túto formu antikoncepcie. Úhrada len jednej z foriem antikoncepcie štátom predstavuje porušenie práva ženy na slobodnú voľbu pri výbere antikoncepcie.  Sterilizácie majú navyše trvalý účinok a sú dlhodobo vykonávané najmä na rómskych ženách z marginalizovaných komunít. 

MVO dlhodobo upozorňujú na zlyhávanie štátu pri zabezpečovaní prístupu žien ku všetkým formám antikoncepcie. Bezplatné sterilizácie pre osoby s viac ako štyrmi deťmi alebo pre osoby staršie ako 35 rokov s minimálne troma deťmi, ktoré navrhuje v novele zákona o zdravotnej starostlivosti poslankyňa Národnej rady SR Lucia Nicholsonová, však nie sú riešením situácie.

 „V zmysle medzinárodných záväzkov má štát povinnosť zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie vo forme úhrady z verejného zdravotného poistenia, nielen k sterilizácii. Potvrdzuje to aj Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktorý v roku 2012 vyzval Slovenskú republiku, aby zaradila moderné antikoncepčné prostriedky do schémy verejného zdravotného poistenia. To sa však dodnes nestalo. A tak napriek tomu, že každá žena má teoreticky právo slobodne sa rozhodnúť o tom, či bude alebo nebude používať antikoncepciu a ak áno, v akej forme, v realite je toto právo značne obmedzené. Nie každá žena má totiž finančné zdroje na nákup antikoncepcie ako takej, resp. na nákup antikoncepcie, ktorá by jej najviac vyhovovala. Aj preto nie je  namieste, aby bola ženám z verejného zdravotného poistenia hradená len sterilizácia,“ hovorí Adriana Mesochoritisová z OZ Možnosť voľby. Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť tiež zdôrazňuje: „Orgány OSN sa už jasne vyjadrili aj v tom zmysle, že ak existujú určité služby zdravotnej starostlivosti, ktoré potrebujú prevažne alebo výlučne ženy a týchto služieb sa im nedostáva, ide o diskrimináciu žien. Porušením záväzkov je teda aj to, ak štát nezabezpečuje prístup k antikoncepcii pre všetky ženy.

V súvislosti s návrhom poslankyne MVO tiež pripomínajú, že Slovensko v minulosti čelilo kritike a bolo odsúdené medzinárodnými súdmi za nezákonné sterilizácie rómskych žien. Medzinárodné inštitúcie dlhodobo vyzývajú Slovensko k zabezpečeniu dôslednej aplikácie v súčasnosti platnej legislatívy pri vykonávaní sterilizácie. „Je dôležité mať na pamäti, že mnohým rómskym ženám bola dlhé roky podsúvaná sterilizácia ako jediná možná forma, ako sa chrániť pred neželaným otehotnením. Aj znevýhodnené ženy, vrátane rómskych, však majú právo na prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii. Sloboda ich rozhodovania teda nemôže byť obmedzovaná tým, že bude uhrádzaná iba jedna z foriem antikoncepcie,“ hovorí Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá zmonitorovala prípady násilných sterilizácií rómskych žien. Podľa nej je tiež dôležité, aby štát dôsledne monitoroval dodržiavanie platnej legislatívy pri získavaní informovaného súhlasu žien s vykonaním sterilizácie.

MVO žiadajú zodpovedné štátne inštitúcie, aby zabezpečili všetkým ženám prístup k celej škále antikoncepčných prostriedkov, nielen k sterilizácii, a to formou úhrady z verejného zdravotného poistenia. Pripomínajú, že ak ženy nemôžu kontrolovať svoju reprodukciu, nemôžu kontrolovať svoj život – čo má dopad na celú škálu ich práv.

 

Kontakty:

Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť), tel. +421-905-825-408, email: debreceniova@odz.sk

Vanda Durbáková (Poradňa pre občianske a ľudské práva) , tel./fax: +421-55-68 06 180, mobil: +421-908-695 531, e-mail: poradna@poradna-prava.sk

Adriana Lamačková (Center for Reproductive Rights/Centrum pre reprodukčné práva), mobil: +49-176-84 655 815, e-mail: alamackova@reprorights.org

Adriana Mesochoritisová ( Možnosť voľby), tel. +421-911-550 195, e-mail: adriana@moznostvolby.sk

 

Doplňujúce informácie:

Odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva z 8.júna 2012 pre Slovensko dostupné na

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fPER%2fCO%2f2-4&Lang=en

Správa „Vypočítaná nespravodlivosť. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom“ vydanú Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť (2011) dostupná na   http://odz.sk/?s=vypo%C4%8D%C3%ADtan%C3%A1+nespravodlivos%C5%A5