head1.png

Search Results for: vypočítaná nespravodlivosť

Vypočítaná nespravodlivosť. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Autorky: Christina Zampas, Roseanne Kross, Adriana Lamačková, Janka Debrecéniová

Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, marec 2011

 

Analytická správa dokumentuje a analyzuje právne, politické a spoločenské faktory, ktoré vytvárajú prekážky v prístupe žien a dospievajúcich dievčat k modernej antikoncepcii. Vychádza z hĺbkových rozhovorov s 29 ženami v reprodukčnom veku s rôznym sociálno-ekonomickým zázemím z okresov Prešov a Košice, a s 39 odborníčkami a odborníkmi, vrátane zástupkýň/cov mimovládnych organizácií pracujúcich so ženami. Opiera sa o výskum vnútroštátneho a medzinárodného práva a politík, ako aj publikované materiály týkajúce sa antikoncepcie.

Continue reading

VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ – prístup žien na Slovensku k antikoncepcii

Slovenská republika zlyháva v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Bratislava, 30. 3. 2011 (MVO) – Antikoncepcia nie je len úzko medicínska či farmakologická záležitosť. Dáva ženám možnosť slobodne a zodpovedne rozhodnúť o počte a čase narodenia svojich detí, čím zásadne ovplyvňuje kvalitu života žien. Zároveň predstavuje zdravotne najbezpečnejšiu a z dlhodobého hľadiska aj ekonomicky najvýhodnejšiu cestu, ako predchádzať neželaným tehotenstvám. Štatistiky z ostatného dvadsaťročia jasne preukazujú postupný pokles interrupcií na Slovensku práve v závislosti od zvyšujúceho sa používania antikoncepcie. Slobodný prístup a používanie antikoncepcie je súčasťou základného ľudského práva na zdravie v sexuálnej a reprodukčnej sfére, ale aj práva na informácie a celkovo slobodného rozhodovania o vlastnom živote. Zabezpečiť primerané podmienky na realizáciu týchto ľudských práv môže v plnom rozsahu iba verejná správa a jej ústredné inštitúcie. Na Slovensku si však túto povinnosť plnia len veľmi žalostne.

Continue reading

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť dostupnosť modernej antikoncepcie

CRR – ODZ – Možnosť voľby, 7. 7. 2014

Rada OSN pre ľudské práva ukončila svoje hodnotenie

V závere Univerzálneho periodického hodnotenia (UPH) Radou OSN pre ľudské práva sa vláda Slovenskej republiky zaviazala rozšíriť dostupnosť modernej antikoncepcie pre všetky ženy. UPH je súčasťou pravidelného posudzovania dodržiavania medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov v členských štátoch OSN.

Centrum pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights), Občan, demokracia a zodpovednosť a Možnosť voľby predložili Rade pre ľudské práva list, v ktorom poukazujú na porušovanie ľudských práv žien a dospievajúcich dievčat na Slovensku. Dôvodom je nedostupnosť celej škály služieb reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, vrátane prístupu k bezpečne vykonaným interrupciám, antikoncepčným prostriedkom a informáciám o nich, ako aj prístupu k sexuálnej výchove a vzdelávaniu. Continue reading

MVO: Štát je povinný zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii

POĽP – ODZ – CRR – Možnosť voľby, 15. 11. 2013

Mimovládne organizácie presadzujúce ochranu reprodukčných práv žien upozorňujú, že štát má povinnosť zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii. Na jednej strane vítajú iniciatívu hradiť ženám z verejného zdravotného poistenia vykonanie sterilizácie, avšak zdôrazňujú, že by nemalo ísť len o túto formu antikoncepcie. Úhrada len jednej z foriem antikoncepcie štátom predstavuje porušenie práva ženy na slobodnú voľbu pri výbere antikoncepcie.  Sterilizácie majú navyše trvalý účinok a sú dlhodobo vykonávané najmä na rómskych ženách z marginalizovaných komunít.  Continue reading

Analýzy

Zákaz diskriminácie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Analýza
Autorka: Zuzana Dlugošová
ODZ, január 2014

Analýza prináša základný prehľad o tom, ako sa pristupuje k problematike diskriminácie na pôde Rady Európy. V porovnaní s existujúcimi antidiskriminačnými smernicami, ktoré zaväzujú štáty EÚ, je rozsah uplatnenia zákazu diskriminácie podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv neporovnateľne širší, keďže sa vzťahuje na oveľa rozsiahlejšiu škálu práv a slobôd aj dôvodov zákazu diskriminácie.
Čítajte viac
 

Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy

Analýza
Autorky: Janka Debrecéniová, Jarmila Lajčáková, Zuzana Magurová
Konzultantky: Lucia Berdisová, Vanda Durbáková
ODZ, december 2013

Analýza popisuje kľúčové problémy a výzvy pri implementácii zákona z pohľadu jeho hmotnoprávnych aj procesných ustanovení. Z procesnoprávneho hľadiska sa sústreďuje najmä na relevantné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Z metodologického hľadiska sa v prípadoch, kde sú problémové miesta antidiskriminačného zákona, resp. iného právneho predpisu otázkou výkladu, sústreďuje na tento výklad. V prípadoch, kde si tieto problémové miesta zasluhujú legislatívnu zmenu, sa snaží načrtnúť jej podobu.
Čítajte viac
 

Zákaz diskriminácie na základe pohlavia a rodu. Právne východiská

Analýza
Autorka: Daniela Lamačková
ODZ, december 2013

Práca analyzuje ľudskoprávny záväzok zákazu diskriminácie na základe pohlavia a rodu, ktorý obsahujú vybrané právne dokumenty na všetkých úrovniach – na úrovni medzinárodného práva, práva Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Tematicky sa venuje piatim oblastiam a príslušným dokumentom, vrátane Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovoru CEDAW. Analýza je výstupom projektu ODZ Efektívne prístupy pri implementácii práva na rovnosť orgánmi verejnej moci.
Čítajte viac
 

Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie

Správa z testovacieho monitoringu
ODZ, marec 2012

Správa je výstupom z testovacieho monitoringu verejných inštitúcií, ktorý realizovalo naše združenie v rámci projektu Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv v prvom štvrťroku 2012. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu problému nedostatočného dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností.
Čítajte viac
 

Vypočítaná nespravodlivosť. Zlyhávanie SR v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Analytická správa
Autorky: Christina Zampas (CRR), Roseanne Kross (CRR), Adriana Lamačková (CRR), Janka Debrecéniová (ODZ)
Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, ODZ, marec 2011

Analytická správa dokumentuje a analyzuje právne, politické a spoločenské faktory, ktoré vytvárajú prekážky v prístupe žien a dospievajúcich dievčat k modernej antikoncepcii. Vychádza z hĺbkových rozhovorov s 29 ženami v reprodukčnom veku s rôznym sociálno-ekonomickým zázemím z okresov Prešov a Košice, s 39 odborníčkami a odborníkmi (vrátane gynekologičiek/lógov a farmaceutiek) aj zástupkyňami/cami mimovládnych organizácií pracujúcich so ženami. Opiera sa o výskum vnútroštátneho a medzinárodného práva a politík, ako aj publikované materiály týkajúce sa antikoncepcie.
Čítajte viac
 

Inšpektoráty práce a ich pôsobenie pri plnení záväzkov SR týkajúcich sa presadzovania dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahoch

Analýza
Autorka: Janka Debrecéniová (ODZ)
Konzultantka: Šarlota Pufflerová (ODZ)
ODZ, 2011

Na základe diskusie inšpektorov a inšpektoriek práce počas vzdelávacích podujatí ODZ analýza sumarizuje systémové nedostatky a problémy, ktorým čelia pri identifikovaní, sankcionovaní a potláčaní prejavov diskriminácie a iného porušovania zásady rovného zaobchádzania. Súčasne identifikuje aj ich možné riešenia. Analýza je výstupom projektu Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce, realizovaného v rámci Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010.
Čítajte viac
 

Analýza reálnych možností migrantov a migrantiek participovať na nediskriminačnej báze na trhu práce na Slovensku

Analýza
Autorka: Janka Debrecéniová (ODZ)
Konzultantka: Šarlota Pufflerová (ODZ)
ODZ, 2011

Analýza identifikuje a analyzuje niektoré z príčin diskriminácie migrantov a migrantiek, prístup zamestnávateľov aj predstaviteľov verejných inštitúcií k ich zamestnávaniu, nedostatočnú implementáciu existujúcich verejných politík na podporu zamestnanosti tejto veľmi často diskriminovanej skupiny, nevhodné nastavenie legislatívy, nedostatok relevantných dát i neexistenciu dopadových štúdií opatrení na trhu práce. Analýza je výstupom projektu Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce, realizovaného v rámci Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010.
Čítajte viac
 

Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie

Analýza
Autorka: Sabína Hodoňová (ODZ)
ODZ, marec 2010

Analýza sa zaoberá skúmaním uplatňovania práva na rovnosť v rovine prevencie. Konkrétne skúma to, či štát, verejné inštitúcie a predstavitelia súkromného sektora zbierajú, spracúvajú a analyzujú dáta o zakázaných dôvodoch diskriminácie ako východisko pre prijímanie opatrení na predchádzanie diskriminácii. Tieto opatrenia predstavujú preventívnu zložku povinnosti dodržiavať a rešpektovať právo na rovnosť.
Čítajte viac

Diskriminačný zákon o úhrade liekov a zdravotníckych pomôcok z verejného zdravotného poistenia

15. 9. 2011

 

Spolu s feministickými organizáciami Centrum pre reprodukčné práva a Možnosť voľby sme začiatkom septembra 2011 otvoreným listom vyzvali poslancov a poslankyne NR SR, aby nedovolili obmedzovať práva žien navrhovaným zákonom o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a vypustili z neho diskriminačné ustanovenia. Vládny návrh zákona, ktorý predložil minister zdravotníctva Ivan Uhliarik, výslovne zakázal akúkoľvek možnosť úhrady antikoncepčných prostriedkov určených na prevenciu neželaného otehotnenia z verejného zdravotného poistenia. Bol tak v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, aj s princípmi rovnosti a zákazu diskriminácie zaručenými v ústave.

Continue reading

Zakotvia poslanci diskrimináciu žien do zákona?

Už zajtra bude NR SR hlasovať o vládnom návrhu zákona

Bratislava, 12. 9. 2011 (ODZ/MV/CRR) – Už zajtra (utorok 13. 9.) budú poslanci a poslankyne NR SR hlasovať o návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia (parl. tlač č. 404). Po uzavretí rozpravy vo štvrtok a prerušení schôdze médiá priniesli informáciu, že liberálna strana SaS bude hlasovať za znenie zákona navrhované predkladateľom – ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom (KDH), ktoré by výslovne zakázalo akúkoľvek možnosť úhrady antikoncepčných prostriedkov určených na prevenciu neželaného otehotnenia z verejného zdravotného poistenia [1]. Zákon by tak zakotvil diskrimináciu žien priamo do právneho poriadku, obmedzil ich ľudské práva a porušil princíp rovnosti zaručený ústavou aj medzinárodnými zmluvami [2]. Pritom už minulú stredu bol na stránke NR SR zverejnený pozmeňujúci návrh 15 poslancov SaS na vypustenie príslušných diskriminačných ustanovení zo zákona.

Continue reading

Minister zdravotníctva chce diskriminovať ženy

O vládnom návrhu zákona rokuje NR SR

Bratislava, 8. 9. 2011 (ODZ) – Ustanovenia návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia predloženého ministrom zdravotníctva by výslovne zakázali akúkoľvek možnosť úhrady antikoncepčných prostriedkov určených na prevenciu neželaného otehotnenia [1] z verejného zdravotného poistenia. Ustanovenia sú v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s princípmi rovnosti a zákazu diskriminácie zaručenými v ústave. Ich prijatím by sa diskriminácia žien zakotvila priamo do právneho poriadku. Ľudskoprávne a feministické organizácieCentrum pre reprodukčné právaMožnosť voľby a Občan, demokracia a zodpovednosť preto vyzývajú poslancov a poslankyne NR SR, aby tieto diskriminačné ustanovenia z návrhu zákona vypustili a nedovolili obmedzovať práva žien predkladaným zákonom. Návrh MVO schválil aj Ústavnoprávny výbor NR SR na svojom zasadnutí 23. 8. Parlament prerokuje zákon v druhom čítaní pravdepodobne už dnes, 8. 9. 2011.

Continue reading

Fotogaléria

Študentská diskusia k filmu Medzi nami – Bratislava, 4. 12. 2019
Študentská diskusia k filmu Medzi nami – Banská Bystrica, 27. 11. 2019
Workshop pre pôrodné asistentky – Banská Bystrica, 25. 11. 2019
Pracovné stretnutie s aktivistkami – Prešov, 17. 11. 2019
Workshop: Posilnime sa v presadzovaní práv žien pri pôrode – Prešov, 16. 11. 2019
Pracovná diskusia k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch – 19. 6. 2019
Workshop: Hovorme spolu o ľudských právach žien pri pôrodoch – 22. 11. 2018
Prezentácia publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ II. – 8. 2. 2018
Diskusné fórum: Porušovanie ľudských práv žien v pôrodniciach – 18. 12. 2017
Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii 3 – Trnava, 5. 12. 2017
Seminár: Ľudskoprávne hodnoty a postoje vo väzniciach – Košice, 22. 11. 2017
Diskusia: Porušovanie ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti – Trnava, 21. 11. 2017
Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii 2 – Trnava, 14. 11. 2017
Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii – Košice, 26. 10. 2017
Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii – Košice, 19. 10. 2017
Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii – Trnava, 17. 10. 2017
Workshop k metodológii ľudskoprávneho a antidiskriminačného vzdelávania – Trnava, 16. 10. 2017
Panelová diskusia a prezentácia knihy Rodová rovnosť v práve: skryté dedičstvo socializmu – 17. 5. 2017
Workshop k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch v SR – 7. 12. 2016
Workshop: Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to? – 23. 11. 2016
Panelová diskusia: Štruktúrne aspekty rodových nerovností vo verejných politikách a ich dopady na situáciu žien na trhu práce – 21. 10. 2016
Vzdelávacie podujatie: Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku – 23. 11. 2015
Vzdelávacie podujatie: Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a vo verejných inštitúciách – 9. 11. 2015
ŽENY – MATKY – TELÁ – prezentácia publikácie, 29. 4. 2015
ŽENY – MATKY – TELÁ – tlačovka, 29. 4. 2015
Workshop: Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo – 25. 3. 2015
Workshop: Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí – 11. 12. 2014
Workshop: Systémové a prierezové presadzovanie výchovy a vzdelávania k ľudským právam  na Slovensku – záväzok i dlh – 17. 11. 2013
Seminár: Systémové presadzovanie rodovej rovnosti vo verejných politikách – 7. 11. 2013
Európsky rok občanov a občianok 2013 – Košice, 11. 4. 2013
Európsky rok občanov a občianok 2013 – Trnava, 9. 4. 2013
Jesenná škola antidiskriminácie – Modra, 21.-25. 11. 2012
20. výročie ODZ (spoločenské stretnutie) – Bratislava, 14. 6. 2012
Verejné politiky a antidiskriminácia – tlačovka ODZ, 26. 4. 2012
Rovnaké zaobchádzanie na Slovensku – brífing ODZ, 24. 2. 2012
Antidiskriminačný tréning ľudí z MVO – Bratislava, 22.-24. 2. 2012
Vypočítaná nespravodlivosť – okrúhly stôl, tlačovka, 29. 3. 2011
Konferencia o extrémizme – Bratislava, vládny hotel Bôrik, 23.-24. 3. 2010
Ruže vrátené premiérovi – MVO pred úradom vlády, MDŽ 8. 3. 2010
Nová etapa v činnosti ODZ – tlačovka, 11. 2. 2010

 

Calculated injustice. The Slovak Republic´s Failure to Ensure Access to Contraceptives

Autorky: Christina Zampas, Roseanne Kross, Adriana Lamačková, Janka Debrecéniová

Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, marec 2011

 

Anglická verzia publikácie VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom.

Continue reading