head4.png

Na ceste k rovnosti

Združenie Občan a demokracia v roku 2008 v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Inštitút pre verejné otázky (IVO), PDCS – Partners for Democratic Change Slovakia a Hlava 98 s podporou programu Európskeho spoločenstva PROGRESS* realizovalo projekt s názvom Na ceste k rovnosti: zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie.

Cieľ projektu:

Prispieť k eliminácii diskriminácie, a to využívaním viacúrovňových interdisciplinárnych prístupov, ktoré prepájajú právne, sociologické, psychologické, mediálne a iné súvislosti.

Uskutočnili sme viac rôznorodých aktivít (výskum, tréningy, publikácie, mediálna kampaň…) zameraných na rôzne cieľové skupiny (široká a odborná verejnosť, zástupcovia/zástupkyne komunít a mimovládnych organizácií (MVO), tvorcovia/tvorkyne politík, osoby s rozhodovacími právomocami…), ktoré sa vzájomne dopĺňali. Zameriavali sme sa na všetky dôvody diskriminácie uvedené v európskych antidiskriminačných smerniciach.
Využívali sme pritom viacúrovňové prístupy, ktoré chopili problém z viacerých uhlov pohľadu a umožnili relevantným aktérom vytvoriť stratégie pre elimináciu diskriminácie na základe týchto dôvodov.

Projekt mal aj výrazný európsky rozmer – napr. vďaka dvom medzinárodným konferenciám. Ambíciou bolo posunúť laické a odborné vnímanie rovnosti z reaktívneho na proaktívny koncept.

Piliere viacúrovňových prístupov:

  • vyhľadanie a zozbieranie osobitostí každého z dôvodov diskriminácie v štandardizovanom výskume, sprievodný výskum, rozhovory s odborníkmi
  • zvyšovanie povedomia o špecifikách dôvodov diskriminácie, odstraňovanie stereotypov a scitlivovanie všeobecnej verejnosti, ako aj kľúčových aktérov
  • vzdelávanie a posilnenie všetkých aktérov o prostriedkoch ochrany proti diskriminácii
  • vytvorenie nových inovatívnych prístupov k povinnosti presadzovať rovnosť a zaviazanie zodpovedných aktérov k nim
  • zdieľanie informácií, skúseností a dobrých praktík získaných v rámci projektu (národne a celoeurópsky)

Nezameriavali sme sa len na tieto dôvody diskriminácie v izolovanom priestore, ale brali sme do úvahy osobitosti viacnásobnej diskriminácie. Prirodzene sme teda zohľadňovali aj rodovú perspektívu, ktorá sprevádzala všetky ciele, prístupy a aktivity projektu.
 
Logo Progress

 

Ďalšie informácie o programe PROGRESS


Projekt sme realizovali s podporou Programu Európskeho spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013).
 

Všeobecným cieľom programu je poskytovať finančnú podporu napĺňaniu cieľov Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí, ktoré sú stanovené v Sociálnej agende, a tým prispieť k dosiahnutiu cieľov Lisabonskej stratégie v týchto oblastiach.
 

Poslaním programu PROGRESS je posilniť angažovanosť EÚ pri podpore záväzkov a úsilia členských štátov pri vytváraní nových a lepších pracovných príležitostí a budovaní súdržnejšej spoločnosti. Program preto:

  • poskytuje analýzy a poradenstvo v súvislosti s tými oblasťami politík, ktorým sa program venuje,
  • monitoruje implementáciu legislatívy a politík EÚ v tých oblastiach, ktorým sa program venuje a vypracúva príslušné správy,
  • podporuje transfer politík, vzájomné učenie sa a podporu medzi členskými štátmi v súvislosti s cieľmi a prioritami EÚ,
  • prináša názory zainteresovaných subjektov a širšej verejnosti.

 
Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri usmerňovaní tvorby vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP, Chorvátska, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, kandidátskych krajín EÚ a Srbska.
 
Projekt vyjadruje názory jeho realizátorov a Komisia nenesie zodpovednosť za prípadné použitie informácií, ktoré sú súčasťou výstupov projektu.
 

PREČÍTAJTE SI ĎALŠIE VÝSTUPY PROJEKTU NA CESTE K ROVNOSTI:

Nasledujúce rozhovory sú súčasťou série rozhovorov s osobnosťami slovenského verejného života, ktoré sú svojimi aktivitami a názormi späté s témou (anti)diskriminácie.
 
Rozhovory realizoval Inštitút pre verejné otázky v rámci projektu Na ceste k rovnosti s finančnou podporou programu PROGRESS Európskeho spoločenstva a Úradu vlády SR.
 
Janka Debrecéniová:
Je chimérou si myslieť, že právo je objektívne a neutrálne (1. časť)

Janka Debrecéniová:
Je chimérou si myslieť, že právo je objektívne a neutrálne (2. časť)

László Nagy:
Oblasť ľudských práv je na Slovensku vnímaná iba ako domáca úloha

Klára Orgovánová:
Celý život som ku všetkým ľuďom pristupovala ako k rovnocenným partnerom

Miroslav Kusý:
Aj v tej najdemokratickejšej spoločnosti sú nevyhnutné občianske záujmy a tlaky, aby sa niečo dosiahlo

Romana Schlesinger:
Každá nespravodlivá nerovnosť ma vie naštartovať