head1.png

Obchodné podmienky – kúpa publikácií

1. Objednávka

Publikácie z produkcie združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ďalej „predávajúci“) si možete objednať nasledovným spôsobom:

 • telefonicky na čísle: +421-2-5292 5568
 • e-mailom: sekretariat@odz.sk
 • listom alebo osobne v sídle organizácie:
 • Občan, demokracia a zodpovednosť
  Záhradnícka 52
  821 08 Bratislava

 

2. Platba

Objednané publikácie môžete zaplatiť nasledovným spôsobom:

 • v hotovosti osobne na našej adrese
 • bankovým prevodom na účet č. SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (IBAN) po obdržaní faktúry s potrebnými údajmi
 • kreditnou kartou cez internet

Cena publikácií je určená podľa platného cenníka v eurách (€). Platobné transakcie prostredníctvom kreditnej karty cez internet prebiehajú rovnako v eurách. Súčasťou ceny nie sú náklady na dodanie a balenie publikácií. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu publikáciu za cenu platnú v čase jej objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu publikácie.

 

3. Dodacie podmienky

Spôsob dodania a poplatky:
Priemerná doba expedície zásielky sa pohybuje v rozmedzí 5 až 10 pracovných dní, v závislosti od množstva objednaných publikácií. K expedičnej dobe je potrebné pripočítať čas potrebný na doručenie zásielky.
 
Ak je publikácia zasielaná poštou (prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.), k cene tovaru sa automaticky účtuje poštovné a balné, ktorého výška závisí od hmotnosti a počtu kusov v zásielke.
 
Upozornenie: Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť vonkajšieho obalu zásielky (prípadne ju potvrdiť na prepravnom liste). Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte a ihneď kontaktujte predávajúceho. Odstráni sa tým riziko reklamácií z dôvodu poškodeného tovaru. Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci umožní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi nakladať s tovarom. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru uhradením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho má predávajúci všetky povinnosti uschovávateľa podľa Občianskeho zákonníka a je najmä povinný tovar bezpečne uschovať na vlastné náklady. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho zástupcom.
 
Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru v stanovenej cene, podľa objednávky kupujúceho
 • vystaviť faktúru ako daňový doklad a splniť si informačnú povinnosť predávajúceho v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji
 • objednaný tovar adekvátne zabaliť a expedovať
 • chrániť osobné údaje kupujúceho a neposkytovať ich tretej strane

Kupujúci sa zaväzuje:

 • zaplatiť za objednaný tovar stanovenú cenu
 • prevziať objednaný tovar

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru spôsobené doručovateľskou službou
 • za poškodenie zásielky spôsobené doručovateľskou službou
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou nepredvídateľných prekážok

 

4. Zrušenie objednávky / Odstúpenie od zmluvy

Po uzavretí zmluvy (objednaní tovaru), ako aj po prevzatí tovaru máte právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní bez udania dôvodu. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu, ak už bol zaslaný. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru, ak už bola uhradená, do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak bol tovar už zaslaný kupujúcemu, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu do 5 dní odo dňa doručenia tovaru späť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru naspäť znáša kupujúci.
 
V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, kupujúci nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak predmetom predaja sú, okrem iného, zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový program, ktoré kupujúci rozbalil, ďalej noviny, časopisy a iné tlačoviny.
 
Spôsoby odstúpenia od zmluvy:

 • telefonicky na čísle: +421-2-5292 5568
 • e-mailom: sekretariat@odz.sk
 • listom alebo osobne v sídle organizácie

Vrátenie platby:

 • bankovým prevodom (poplatky znáša kupujúci)
 • poštovou poukážkou
 • v hotovosti – v sídle organizácie

 

5. Reklamácie

Reklamácie vybavujeme:

 • telefonicky na čísle: +421-2-5292 5568
 • e-mailom: sekretariat@odz.sk
 • listom alebo osobne v sídle organizácie

Záruka:
Na predávaný tovar sa vzťahuje záruka podľa právnych predpisov Slovenskej republiky v trvaní minimálne 24 mesiacov.
 
Spôsob vrátenia tovaru:

 • doručovateľskou službou
 • osobne

Tovar sa vracia v originálnom balení a nesmie obsahovať iné ako reklamované závady, nesmie byť mechanicky poškodený a jeho súčasťou musí byť faktúra vystavená predávajúcim.
 
Spôsob vrátenia peňazí:

 • bankovým prevodom na účet kupujúceho
 • poštovou poukážkou

Peniaze sa vracajú iba za tovar, nie za poštovné.

 

6. Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

7. Údaje o občianskom združení

Občan, demokracia a zodpovednosť
Záhradnícka 52
821 08 Bratislava
IČO 30778204
DIČ 2020809527
č. účtu SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (IBAN)

e-mail: sekretariat@odz.sk
web: www.odz.skwww.diskriminacia.sk