head2.png

Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k systémovým zmenám

V období od októbra 2013 do apríla 2015 realizujeme projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií. Projekt podporil Fond pre mimovládne organizácie v rámci programu Demokracia a ľudské práva Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.

Jedným z kľúčových problémov je, že v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien na Slovensku v podstate nefungujú všetky zložky systému – legislatíva, zodpovední aktéri/aktérky a prepojenia medzi nimi, médiá, verejnosť, informačná a odborná báza, dáta, ktoré by mali byť zozbierané atď. V praxi orgánov verejnej moci sa stále neuplatňuje rodové hľadisko a nenapĺňajú sa ľudské práva žien. Dôvodom sú nedostatočné odborné a ľudské kapacity v týchto orgánoch, nedostatočný priestor pre ich vzájomné prepojenie ako aj ich sieťovanie s odbornou a občianskou verejnosťou, nedostatok zdrojov pre informovanosť a vzdelávanie, ako aj pre tvorbu a implementáciu verejných politík v uvedenej sfére. Problémom je aj nedostatočná citlivosť i informovanosť verejnosti, väčšiny odbornej obce aj médií o otázkach rodovej rovnosti a ľudských práv žien a o systémových prístupoch pri ich presadzovaní (preventívne verejné politiky). Chýbajú systematicky zozbierané dáta a informácie, dlhodobý výskum, konkrétne úspešné prípady – ako inšpirácia k zmene situácie – aj kvalifikovaný ľudský potenciál. Absentuje systematická výchova a vzdelávanie o rodovej rovnosti a ľudských právach žien. Navyše, médiá svojou nízkou vnímavosťou na túto problematiku aj málo citlivým vyjadrovaním sa naďalej tento neželaný stav fixujú.

Ciele projektu:

Projekt prispel k eliminácii popísaných bariér pre tvorbu systémových zmien a verejných politík v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien. Zameral sa na podporu presadzovania systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii porušovania ľudských práv žien a ich diskriminácie (na trhu práce, v zdravotníctve a pod.). Prispel tak k lepšej a k dlhodobo udržateľnej implementácii požiadaviek vyplývajúcich zo záväzkov SR v praxi.

Cieľové skupiny:

 • študenti a študentky
 • zamestnanci a zamestnankyne verejnej správy
 • verejnosť

Oblasti aktivít:

Projekt sa zameral na niektoré zložky systému a ich lepšie fungovanie:

 • vytvorenie priestoru pre diskusiu a ovplyvňovanie zodpovedných aktérov a aktérok
 • posilňovanie študentov a študentiek ako budúcich profesionálov/profesionálok a decízorov/decízoriek
 • zber relevantných dát prostredníctvom monitoringu
 • posilňovanie vedomia (aj právneho) o probléme
 • litigácia ako strategické vedenie súdnych sporov
 • poskytovanie priamej asistencie ženám postihnutým diskrimináciou, a to nielen pre konkrétnu pomoc, ale aj pre dosiahnutie systémových zmien
 • komunikácia s médiami a verejnosťou, vrátane informovania prostredníctvom špecializovaného portálu Diskriminacia.sk

Jedným zo systémových krokov pri realizácii projektu bola analýza súčasného stavu zameraná na opis situácie vo vybraných oblastiach. Prostredníctvom sekundárnej analýzy dát a údajov získaných rôznymi metódami monitoringu sme identifikovali príčiny problémov i dôležité súvislosti. Zber relevantných dát prebiehal v rámci participatívnych aktivít projektu s účasťou odbornej aj aktívne zaangažovanej verejnosti (okrúhly stôl, konferencia, pracovné stretnutia so zodpovednými aktérmi/aktérkami a pod.). Diskusie v rámci týchto aktivít zároveň ďalej prehlbovali porozumenie (anti)diskriminácie, jej systémových súvislostí a vyvolaných problémov, pričom účastníčky a účastníci aktivít generovali námety na ich riešenie. Z týchto aktivít, odbornej práce ODZ aj z reálnych skúseností s diskrimináciou žien zapojených do projektu vychádzali konkrétne návrhy na zlepšenie legislatívneho prostredia a verejných politík. To sú sféry pôsobenia verejnej moci, kde je najväčší potenciál na uskutočnenie reálnych systémových zmien v prospech žien trpiacich diskrimináciou v jej všetkých – aj inštitucionalizovaných – formách. Jedným z predpokladov pre úspešnosť projektu boli o. i. interdisciplinárne riešenia, ktoré sú našou silnou stránkou. Dlhodobo úzko spolupracujeme s tímom expertiek a expertov z oblasti práva, psychológie, sociológie, sociálnej práce, politológie, žurnalistiky a pod., takže disponujeme interdisciplinárnou expertízou vrátane kvalitnej právnickej expertízy.

Osobitne dôležité je informovanie, vzdelávanie a výchova mladých ľudí, teda generácie, ktorá bude už onedlho výrazne ovplyvňovať a formovať celkové nastavenie a hodnotovú orientáciu slovenskej spoločnosti i jej ďalší vývoj. Jednou zo systémových aktivít preto bolo priblíženie ľudskoprávnych hodnôt a antidiskriminačných prístupov mladým a prostredníctvom médií aj širokej verejnosti.

Aktivity projektu:

 • okrúhly stôl k súčasnému stavu legislatívy
 • workshopy pre študentky a študentov vyských škôl
 • zdrojové materiály aktivít
 • monitoring používaný ako jeden z hlavných nástrojov advokačných aktivít
 • publikácia prezentujúca zistenia z monitoringu
 • právna analýza zameraná na implementáciu zásady rovného zaobchádzania a verejné politiky presadzovania rodovej rovnosti a predchádzania diskriminácie žien
 • konferencia na tému plnenia vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov SR v oblasti diskriminácie žien a jej prevencie, práva na rovnosť a rodovej rovnosti, presadzovania a ochrany ľudských práv žien
 • odporúčania na zlepšenia a návrhy na zlepšenie legislatívneho prostredia
 • neformálne vzdelávanie mimovládnych organizácií a verejnosti
 • právne poradenstvo vybraným ženám dotknutým porušovaním zásady rovného zaobchádzania na základe pohlavia a rodu (v zmysle antidiskriminačného zákona)
 • vytvorenie siete spolupracujúcich odborníčok, odborníkov a organizácií
 • medializácia a publicita projektu

Prínos projektu:

 • zlepšenie legislatívneho prostredia dosiahnuté advokačnými aktivitami, ako predpoklad skvalitnenia verejných politík
 • zefektívnenie každodennej praxe verejných inštitúcií a skvalitnenie rozhodovania orgánov verejnej moci v oblasti ľudských práv žien
 • úspešné litigačné kauzy ako precedensy korektných riešení súdnych sporov
 • skvalitnenie verejného diskurzu v oblasti ľudských práv žien
 • scitlivenie verejnosti (vrátane odbornej obce) a zvýšenie jej povedomia o otázkach ľudských práv žien
 • zvýšenie občianskeho potenciálu pre presadzovanie a ochranu ľudských práv žien a pre kontrolu fungovania verejnej moci v tejto oblasti
 • zvýšené zapojenie aktívnych študentiek a študentov do problematiky
 • zefektívnenie a následné zlepšenie/skvalitnenie komunikácie medzi mimovládnymi organizáciami a verejným sektorom
 • kapacitné, znalostné a skúsenostné posilnenie ODZ aj spolupracujúcich ženských ľudskoprávnych organizácií
 • citlivejšie vnímanie tejto problematiky médiami, scitlivenie ich jazyka a ďalších vyjadrovacích prostriedkov

 
Projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií bol podporený sumou 68 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a prijímateľskými krajinami v EÚ. Tieto tri krajiny úzko spolupracujú s EÚ na základe Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore (EHP).
Výška Grantov EHP a Nórska pre obdobie rokov 2009 – 2014 je 1,79 miliárd eur, pričom príspevok Nórska tvorí 97 % z celkových finančných prostriedkov. Granty sú určené pre mimovládne organizácie, výskumné a akademické inštitúcie, verejné a súkromné sektory v 12 najnovších členských štátoch EÚ, Grécku, Portugalsku a Španielsku. S darcovskými štátmi existuje široká spolupráca a aktivity môžu byť vykonávané až do roku 2016.
Hlavnými oblasťami podpory sú životné prostredie a klimatické zmeny, posilnenie občianskej spoločnosti, rodová rovnosť, zdravie, deti a mládež, súdnictvo, kultúrne dedičstvo, štipendiá a cezhraničná spolupráca.