head2.png

Pripomienkovali sme nový Civilný sporový poriadok

ODZ, 30. 9. 2014

Ministerstvo spravodlivosti SR vypracovalo a do pripomienkového konania predložilo návrh Civilného sporového poriadku (CSP). Ten čoskoro nahradí v súčasnosti (a už dlhé roky) platný Občiansky súdny poriadok, podľa ktorého sa vedú spory na súdoch v občianskoprávnych veciach. Po konzultáciách s viacerými mimovládnymi organizáciami sme preto vypracovali hromadnú pripomienku. Navrhujeme v nej ministerstvu, ako sa vysporiadať s ustanoveniami CSP, ktoré by mali dôsledky aj pre antidiskriminačné spory a oslabili by existujúcu procesnú ochranu a možnosti žalobcov a žalobkýň v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Získali sme pritom podporu 35 ďalších mimovládnych organizácií, činných väčšinou v ľudskoprávnej oblasti, a viacerých členov a členiek Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.*

Jedným z hlavných problémov CSP v navrhovanom znení je, že už nepočíta s mimovládnymi organizáciami ako subjektmi, ktoré môžu zastupovať diskriminované osoby na súdoch. Úprava, ktorá je v súčasnosti zakotvená v antidiskriminačnom zákone, by síce zostala nezmenená, ale navrhovaná úprava CSP by do celej veci vniesla neistotu a chaos. Návrh obsahuje aj podstatné zmeny v náhrade trov súdneho konania (t. j. všetko, čo človek do konania „investuje“ a čo mu potom potenciálne preplatí druhá strana, v závislosti od výsledku konania), pričom je postavený tak, že jediným kritériom na rozhodovanie o náhrade trov je „pomer úspechu vo veci“. To je dosť nebezpečný koncept, keďže aj žalobcom a žalobkyniam „úspešným“ v antidiskriminačných sporoch súdy na Slovensku obyčajne priznávajú len symbolické sumy ako náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Podľa navrhovanej úpravy by sa teda mohlo ľahko stať, že hoci by človek bol v antidiskriminačnom spore v zásade úspešný, avšak súd by mu priznal len nepatrnú alebo žiadnu náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, musel by to v konečnom dôsledku celé alebo takmer celé zaplatiť v podobe trov konania.

Návrh zákona navyše ponúkal niekoľko možností vylepšiť súčasný stav a odstrániť nedokonalosti súčasnej legislatívy, napríklad nemožnosť mimovládnych organizácií, ktoré zastupujú diskriminované osoby v konaniach pred súdom, zastupovať ich aj v prípade dovolacieho konania pred Najvyšším súdom. To je vážny systémový nedostatok: nájsť v takomto neskorom štádiu advokáta/advokátku, ktorý/á prevezme celý spor, naštuduje agendu a navyše zastúpi klienta alebo klientku za primeraný poplatok alebo – ešte lepšie – dobrovoľnícky, je veľmi náročné.

Organizácie a osoby predkladajúce pripomienku preto dúfajú, že ministerstvo spravodlivosti sa bude ich návrhmi a argumentmi vážne zaoberať a do návrhu zákona zakomponuje zmeny, ktoré prispejú k lepšiemu prístupu spravodlivosti zo strany diskriminovaných osôb.

 

* Hromadnú pripomienku podporili:

organizácie: Občan, demokracia a zodpovednosť; Poradňa pre občianske a ľudské práva; Helsinský výbor pre ľudské práva; Liga za ľudské práva; Inštitút pre verejné otázky; Nezávislá platforma SocioForum; Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR; Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska; Slovenská sieť proti chudobe; Centrum pre výskum etnicity a kultúry; Nadácia Milana Šimečku; EsFem; Rómsky inštitút, n. o.; Ženské kruhy; Iniciatíva Inakosť; ASPEKT; Aliancia žien Slovenska; Združenie občianskej sebaobrany; Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR; ZPMP Echo; Slovenské hemofilické združenie; Fórum inštitút pre výskum menšín; Fenestra; Možnosť voľby; TransFúzia; Združenie lesníčiek; Ženská sieť HEPY; Dom Svitania, n. o.; Hlava 98; Scene; Aliancia Stará Tržnica; Bratislavský majáles, o. z.; Klub mnohodetných rodín; Profesionálne ženy; MEMO 98; OZ Antigona;

členky a členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť: Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD.; PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.; prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.; RNDr. Branislav Mamojka, CSc.; PhDr. Kálmán Petőcz; PhDr. Peter Guráň, PhD.; PhDr. Dagmar Horná, PhD.; Mgr. et Mgr. Martin Macko; Mgr. Adriana Mesochoritisová a Ing. Andrea Chorváthová (členka Výboru pre rodovú rovnosť);

ďalšie osoby: doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.; Paula Jójárt; Peter Vittek; Ing. Renáta Minová; Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.; Peter Guštafík; Marek Hojsík; Mária Huštatýová; Ing. Jaroslav Janovec; JUDr. Zuzana Magurová; Peter Guráň; Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE;

 

Stiahnite si:

Pozrite aj:

 

Kontakt:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD.
Občan, demokracia a zodpovednosť
debreceniova@odz.sk
www.odz.sk