head5.png

Projekt PRÁVO NA KAŽDÝ DEŇ v ústave na výkon trestu Košice-Šaca

ZVJS, 25. 1. 2016

Dňa 25. januára 2016 sa v ÚVTOS Košice-Šaca uskutočnilo záverečné stretnutie a odovzdávanie osvedčení pre štrnástich absolventov vzdelávania odsúdených v oblasti práva v rámci programu PRÁVO NA KAŽDÝ DEŇ / STREET LAW. Projekt sa v ústave realizuje od roku 2005 v spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť a Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Cieľom vzdelávania je zvyšovanie právneho vedomia odsúdených vo výkone trestu, a tým vytvorenie predpokladu pre ich úspešné zaradenie sa do spoločnosti po prepustení na slobodu, predchádzanie recidíve v páchaní trestnej činnosti a odbúravanie vzájomných predsudkov medzi odsúdenými a ostatnou spoločnosťou.

Výučbu odsúdených projektu vzdelávania zabezpečovali lektorky – študentky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Diana Šebestová, Miroslava Kičurová a Paula Rusková, ktoré absolvovali príslušnú prípravu pod odborným dohľadom JUDr. Daniely Lamačkovej – koordinátorky programu občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a zároveň vyučujúcej na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Lektorky mali pre odsúdených pripravené testy a súťaže. Prvá časť pozostávala z písomného testu, v druhej časti sa štrnásti súťažiaci rozdelili do dvoch skupín. Každá skupina mala argumentačne obhájiť konkrétne situácie z rodinného a zo samosprávneho práva. Delegovaním svojho hovorcu prezentovali názor celej skupiny, argumentovali a konfrontovali sa s názormi druhej skupiny. Takýmto spôsobom sa počas celého kurzu učili slušnému verbálnemu prejavu.

V závere lektorky poďakovali za možnosť absolvovať takýto projekt. V začiatkoch síce mali obavy nielen z prostredia a zo vzájomnej spolupráce, ale po prvom stretnutí zistili, že obavy boli zbytočné a vždy sa tešili na ďalšie stretnutia, ktoré boli pre nich obohacujúce. Po úprimných slovách lektoriek jeden z absolventov spontánne poďakoval v mene celej skupiny za čas, trpezlivosť a nové vedomosti. Nakoniec každý absolvent dostal osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.
 

 
© ZVJS, 2016
Článok uverejnil Zbor väzenskej a justičnej správy na svojej webstránke v rubrike Aktuality 25. 1. 2016.