head4.png

Rodová rovnosť v prostredí biznisu

Od októbra 2013 do decembra 2014 realizujeme projekt Rodová rovnosť v prostredí biznisu – Vytvorenie spolupráce so stakeholdermi v biznise pri presadzovaní rodovej rovnosti posilnením uplatňovania princípu nediskriminácie. Projekt reaguje na spoločenskú potrebu dosiahnuť, aby zamestnávatelia rozumeli výhodám podpory nediskriminácie a rodovej rovnosti.

Všeobecným cieľom projektu je posilniť implementáciu ľudských práv v súkromnom sektore, hlavne s ohľadom na potrebu zvyšovať úroveň realizácie práva na rovnosť a nediskrimináciu vo firmách na Slovensku, s dôrazom na rodovú rovnosť. Hlavným zámerom je preskúmať, ako motivovať súkromný sektor k ozajstnej podpore a presadzovaniu rovnosti, pričom by vnímal prospešnosť svojich záväzkov v oblasti antidiskriminácie pre svoje vlastné podnikanie.
 

Ciele projektu:

  • scitlivovať vybrané slovenské podniky a korporácie, ako aj ich vedenie a manažment na všetkých úrovniach na problematiku rodovej rovnosti a diskriminácie žien a pomôcť im reflektovať a spochybňovať ich stereotypy a predsudky
  • podporovať vedenie a manažment, aby lepšie rozumeli prierezovému charakteru princípu rovnosti a nediskriminácie (čo by sa malo integrovať do celého rozhodovania)
  • pomôcť vedeniu a manažmentu rozumieť problému diskriminácie ako interdisciplinárnemu a štrukturálnemu problému a ponúknuť im relevantné interdisciplinárne a štrukturálne preniknutie do podstaty problému
  • vytvoriť priestor na výmenu skúseností medzi vedením a manažmentom v oblasti antidiskriminácie a facilitovať diskusiu o problematike rovnosti a (anti)diskriminácie, vrátane relevantných aspektov medzinárodného ľudskoprávneho práva a práva EÚ
  • vytvoriť nové partnerstvo a siete v rámci súkromného sektora aj s verejným sektorom a prispieť k ich lepšiemu synergickému efektu

 

Aktivity:

V rámci projektu sme usporiadali dva workshopy pre ľudí z biznisu, ktoré sa zamerali na predstavenie prínosov antidiskriminačných politík a ich uplatňovaniu v praxi. Účastníci a účastníčky workshopov na nich získali aj poznatky o právnych aspektoch práva na rovnosť a o niektorých interdisciplinárnych a štrukturálnych aspektoch diskriminácie. Ako doplnková aktivita prebehla facilitovaná diskusia s rôznymi stakeholdermi vrátane decízorov z verejného sektora, s cieľom odhaľovať systémové bariéry uplatňovania antidiskriminačných politík v praxi. Počas celého projektu prebiehalo sieťovanie firiem a verejných inštitúcií ako zamestnávateľov otvorených presadzovaniu nediskriminácie žien.

 
Projekt finančne podporilo Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku.

 
USEmbassy_l_color