head1.png

Spolupráca a vzdelávanie inšpektorátov práce v oblasti rovnakého zaobchádzania na trhu práce

Od augusta do decembra 2011 sme realizovali projekt Zlepšenie uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce prostredníctvom spolupráce s inšpektorátmi práce pri ich vzdelávaní, ktorý podporil Úrad vlády SR. Projekt sa zameral na prioritné oblasti presadzovania, podpory a ochrany základných práv a slobôd, ako aj predchádzania všetkým formám diskriminácie.

Ciele:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce. Projekt nadviazal na úspešnú spoluprácu nášho združenia s inšpektorátmi práce v predošlom období. Zamerali sme sa na vybrané problematické aspekty trhu práce najmä v oblasti identifikovania, odhaľovania a sankcionovania prípadov diskriminácie.

Ďalšie ciele:

• prispieť k zvýšeniu efektívnosti fungovaniu inšpektorátov práce
• posilniť inšpektorky a inšpektorov práce v porozumení fenoménu diskriminácie
• vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu skúseností inšpektorátov
• napomôcť kvalitnejšiu aplikáciu zásady rovnakého zaobchádzania v praxi inšpektorátov

Popis projektu:

Inšpektoráty práce sú orgánmi štátu, ktoré majú povinnosť predchádzať diskriminácii, resp. ju podchytiť na systémovej úrovni a celkovo zabezpečovať, aby sa nediala. Ich činnosť má však viaceré systémové nedostatky. Výsledkom je ich slabá účasť na odstraňovaní porušovania zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Na základe predošlej spolupráce s inšpektorátmi práce a analýzy súčasného stavu sme vygenerovali rámcové odporúčania pre zlepšenie výkonu inšpekcie práce vo vzťahu k presadzovaniu zásady rovnakého zaobchádzania. Odporúčania tvoria základnú koncepčnú líniu tohto projektu. Týkajú sa problémov, bariér a nedostatkov v činnosti inšpektorátov práce a možností ich eliminácie. Ide napr. o slabé kompetencie, kapacity a znalosti inšpektorátov v oblasti (anti)diskriminácie, neexistujúcu metodológiu na identifikovanie prípadov diskriminácie a pod.

Projekt pokračoval v spolupráci ďalším vzdelávaním inšpektorov a inšpektoriek práce v oblasti (anti)diskriminácie a vytvorením priestoru pre ich aktívnu účasť. V spolupráci s krajskými inšpektorátmi práce a Národným inšpektorátom práce sme preto v novembri usporiadali vzdelávacie podujatie – dvojdňové školenie inšpektoriek a inšpektorov práce na tému Právne aspekty (anti)diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania so zameraním na pracovnoprávne vzťahy.

Projektová aktivita

Cieľové skupiny:

  • inšpektorky a inšpektori práce
  • zamestnanci a zamestnankyne, reálne alebo potenciálne ohrozovaní/é porušovaním zásady rovnakého zamestnávania na pracovisku
  • zamestnanci, zamestnankyne aj zamestnávatelia, ktorým inšpektoráty práce poskytnú poradenstvo vo vzťahu k povinnosti dodržiavať zásadu rovného zaobchádzania

Pozrite aj:

Ďalšie informácie:

  • Analýza: Inšpektoráty práce a ich pôsobenie pri plnení záväzkov SR týkajúcich sa presadzovania dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahoch
  • Zistenia vo vzťahu k inšpekcii práce
  • Tlačová správa

 

Projekt bol realizovany s finančnou podporou Vlády SR.