head3.png

Vyššia prevencia diskriminácie lepším využitím poznatkov a občianskych zručností

V období od októbra 2009 do marca 2010 sme realizovali projekt Vyššia prevencia diskriminácie lepším využitím poznatkov a občianskych zručností. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k implementácii záväzkov SR v oblasti práva na rovnosť (vrátane rodovej rovnosti) a antidiskriminácie a posilniť tým účinnú ochranu pred diskrimináciou, rasizmom, xenofóbiou a inými formami intolerancie. Projekt sa realizoval v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011.

Čiastkové ciele projektu:

 • prispieť k efektívnejšej realizácii verejných politík a preventívnych opatrení v oblasti antidiskriminácie – analýzou problémov pri zbere dát súvisiacich so zakázanými dôvodmi diskriminácie a posilnením niektorých aktérov a aktérok na lokálnej a regionálnej úrovni
 • zvýšiť povedomie a informovanosť verejnosti a vybraných profesijných skupín o problematike antidiskriminácie a zásade rovnakého zaobchádzania, prispieť k eliminácii predsudkov a stereotypov o diskriminovaných jednotlivcoch a skupinách a zároveň tak zintenzívniť spoluprácu verejnej správy s občianskou spoločnosťou
 • posilniť diskriminovaných alebo potenciálne diskriminovaných jednotlivcov a skupiny poskytovaním konzultácií v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a zverejňovaním často kladených otázok v prípadoch diskriminácie na www.diskriminacia.sk
 • prispieť k systematizácii poznatkov o diskriminácii a zásade rovnakého zaobchádzania, o výstupoch o nich a o verejných politikách v tejto oblasti, prispieť k ich sprístupneniu širokej verejnosti (prostredníctvom webstránky www.diskriminacia.sk)

Existujúce problémy a z nich vyplývajúce ciele:

(identifikované aj Akčným plánom)

 • problematický zber dát týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie (napr. rasa, etnicita, sexuálna orientácia, národnosť a i.), s tým súvisiace problémy pri predchádzaní diskriminácie aj pri monitorovaní politík a opatrení na predchádzanie diskriminácii
 • nedostatočné propagovanie možných riešení v širokej a odbornej verejnosti, nedostatočné vedomosti a skúsenosti v tejto oblasti
 • nedostatočná bezplatná právna pomoc diskriminovaným osobám
 • nedostatočná informovanosť laickej aj odbornej verejnosti o otázkach súvisiacich s (anti)diskrimináciou

Formy a metódy projektu:

 • zber a analýza dát (najmä pri zbere údajov týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie)
 • zber a triedenie mediálnych výstupov (prostredníctvom monitoringu médií)
 • spracovávanie a sprístupňovanie informácií prostredníctvom webstránky www.diskriminacia.sk, právne konzultácie alebo asistencia diskriminovaným osobám

MONITORING ZBERU DÁT O ZAKÁZANÝCH DÔVODOCH DISKRIMINÁCIE

Odoslali sme 83 žiadostí – 24 národným a regionálnym verejným inštitúciám, ktoré sú povinné sprístupniť údaje podľa infozákona (napr. ministerstvá, úrady, samosprávne kraje) a 59 súkromným inštitúciám, na ktoré sa infozákon nevzťahuje (napr. odbory, profesijné komory, parlamentné politické strany). Odpovedalo 43 inštitúcií – 20 verejných a 23 súkromných.

Žiadali sme o sprístupnenie informácií o miere zastúpenia jednotlivcov a jednotlivkýň na základe vybraných zakázaných dôvodov diskriminácie (zdravotného postihnutia, etnicity, náboženského vyznania, sexuálnej orientácie a veku) a afiliovaných s dotknutou inštitúciou (napr. ako jej zamestnankyne a zamestnanci alebo klientky a klienti). Tieto informácie sme žiadali členiť aj podľa pohlavia. Každej inštitúcii sme položili iba otázky relevantné pre ňu (napr. Národnej banke Slovenska otázku na počet ľudí žijúcich pod hranicou chudoby). Cieľom bolo predovšetkým zistiť, či zbierajú požadované dáta.

Ani jeden opýtaný subjekt nesprístupnil všetky požadované informácie. Z výsledkov analýzy  vyplýva, že príslušné inštitúcie (či už verejné alebo súkromné) s veľkou pravdepodobnosťou nezbierajú, nespracovávajú a neanalyzujú údaje o počtoch osôb charakterizovaných zakázanými dôvodmi diskriminácie, s výnimkou dát o veku a pohlaví. Ak aj zhromažďujú relevantné dáta, ich zber je nekoordinovaný. Ich ďalšie spracovanie a analýza sú potom náročné. Rovnako aj vyvodzovanie záverov pre efektívne opatrenia na predchádzanie diskriminácii.

Svedčí to o neschopnosti alebo neochote prijímať efektívne opatrenia na predchádzanie diskriminácii. Ak si tieto inštitúcie neuvedomujú význam prevencie u zásady rovnakého zaobchádzania, môžu aj samy túto zásadu porušovať. Neuvedomujú si, že s ľuďmi, medzi ktorými existujú veľké sociálne, kultúrne či iné rozdiely, výrazne odlišné potreby a problémy, nemožno zaobchádzať úplne rovnako. Resp. možno pre nich ustanoviť rovnaké podmienky zaobchádzania, tie však musia zohľadňovať potreby a problémy všetkých, nie iba väčšiny. Je preto nevyhnutné poznať tieto rozdiely, teda aj poznať a analyzovať príslušné dáta o zakázaných dôvodoch diskriminácie. V opačnom prípade inštitúcie nemôžu prijímať efektívne opatrenia predchádzajúce diskriminácii. Hrubo tým zasahujú do práva na rovnosť a dotknuté osoby tým ukracujú o ich ľudské práva a slobody garantované medzinárodnými záväzkami a ústavou.

Výstupy projektu:

Ďalšie informácie:

 • Ciele Akčného plánu (v nadväznosti na projekt)
 • Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011 – dokument (1,1 MB)
 • Akčný plán – informácie vlády SR

Pozrite aj:

Rozhýbu sa stojaté vody vládneho „boja s extrémizmom“? – tlačová správa ODZ
 

Projekt bol realizovany s finančnou podporou Vlády SR.