head5.png

Tréningy

POZÝVAME: Vzdelávacie podujatia o ľudských právach pre verejnú správu a sudcov/sudkyne

ODZ, 23. 10. 2015

Ľuďom zamestnaným v súdnictve, verejnej správe a verejných inštitúciách ponúkame účasť na vzdelávacích podujatiach, ktoré sme pripravili v Bratislave:

  • verejná správa a verejné inštitúcie: Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách – pondelok 9. novembra 2015
  • sudcovia a sudkyne: Aspekty spravodlivosti pri rozhodovaní o otázkach ľudských práv – utorok 10. novembra 2015

Podujatia realizujeme s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.
 
* * * * * * *

POZOR! – AKTUALIZUJEME:
S poľutovaním oznamujeme, že vzdelávacie podujatie pre sudcov a sudkyne rušíme pre malý počet prihlásených.

* * * * * * *

Continue reading

Workshop Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo

ODZ, 25. 3. 2015

25. marca 2015 sme zorganizovali workshop pre študentky a študentov vyskoých škôl humanitného zamerania (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce a i.) z Bratislavy, Nitry, Trnavy a Košíc s témou Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo. Viac ako 30 mladých ľudí na ňom živo diskutovalo o témach, ktoré súvisia s ľudskými právami v kontexte rodovej rovnosti a reprodukčných práv. Odborné príspevky prezentovala a celý workshop viedla Mgr. Monika Bosá, PhD. Continue reading

Pozývame: Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo (workshop)

ODZ, 16. 3. 2015

Študentky a študentov humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) pozývame na workshop

Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo.

Workshop bude viesť a odborné príspevky bude prezentovať Mgr. Monika Bosá, PhD.

Kedy: streda 25. marca 2015 od 9:00 do 15:00 hod.

Kde: v budove ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave – v blízkosti priestorov združenia Občan, demokracia a zodpovednosť

Počas prestávok v priebehu podujatia bude zabezpečené občerstvenie i ľahký obed. V prípade potreby môžeme preplatiť cestovné a zabezpečiť ubytovanie. Continue reading

ACADEMIA AEQUALITAS: Do akej miery majú na nás vplyv rodové stereotypy? (workshop)

ODZ, 7. 5. 2014

V rámci programu neformálneho vzdelávania v oblasti ľudských práv a (ne)diskriminácie ACADEMIA AEQUALITAS sme 7. mája 2014 usporiadali ďalší workshop z ucelenej série podujatí, tentokrát na tému Do akej miery majú na nás vplyv rodové stereotypy? Účastníčky a účastníci získali nové poznatky a diskutovali o základných kategóriách pohlavie – rod a o spoločensky zaužívaných rodových stereotypoch. V diskusii ich rozoberali z rôznych hľadísk a v rozličných súvislostiach, venovali sa aj ich výhodám a nevýhodám. Osobitne diskutovali o verejnom a súkromnom aspekte rodu a rodových stereotypov. V závere skúmali rodové stereotypy aj zo svojho, resp. individuálneho hľadiska. Odborné príspevky predniesli a tréning viedli skúsené lektorky a trénerky, spolupracujúce s naším združením – Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD. a Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. Continue reading

ACADEMIA AEQUALITAS: Ľudské práva a zákaz diskriminácie (workshop)

ODZ, 9. 4. 2014

V rámci ucelenej série podujatí programu neformálneho vzdelávania ACADEMIA AEQUALITAS sme 9. apríla 2014 pripravili workshop s témou Ľudské práva a zákaz diskriminácie. Účastníčky a účastníci sa hlbšie oboznámili so základnými ľudskými a občianskymi právami z vecného aj právneho hľadiska. Diskutovali o probléme diskrminácie a jeho širších spoločenských aj individuálnych súvislostiach, vrátane skúseností z praxe. Osobitne sa venovali zákazu diskriminácie a záväzkom SR v tejto oblasti z hľadiska medzinárodného práva, práva EÚ a vnútroštátneho práva. Odborné príspevky prezentovali lektorky ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. a Mgr. Margaréta Vozáriková, ktoré zároveň viedli celý tréning. Continue reading

POZÝVAME: Workshop o ľudských právach a diskriminácii – ACADEMIA AEQUALITAS

ODZ, 25. 3. 2014

Pozývame na úvodný workshop ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS – programu neformálneho vzdelávania pre ľudí, ktorí vo svojej (budúcej) profesii chcú dbať na uplatňovanie princípu rovnosti v živote spoločnosti – napr. vo vzdelávaní, zamestnávaní, zdravotníctve či sociálnych službách. Hlavnou témou workshopu budú ľudské práva a zákaz diskriminácie. Continue reading

JESENNÁ ŠKOLA ANTIDISKRIMINÁCIE

Koncom novembra organizujeme ďalšie zo zaujímavých interaktívnych podujatí – Jesennú školu antidiskriminácie. Netradičný vzdelávací tréning sa zameriava na odborný rast v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Jeho absolventi a absolventky zvýšia aj svoj potenciál aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom.
 
Jesenná škola bude prebiehať prevažne formou zážitkového a interaktívneho vzdelávania. Zároveň poskytne možnosti zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie. Umožní účastníkom a účastníčkam aktívne sa podieľať na aktivitách združenia ODZ, medziiným i monitoringu existujúcich verejných politík v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie. Continue reading

Program pre študentov a študentky ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Zaujímajú vás ľudské práva a diskriminácia?
Veríte, že aj vy môžete aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom?
Chcete odborne rásť a netradične sa vzdelávať?

 

Zapojte sa do programu združenia Občan, demokracia a zodpovednosť
 

ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Program je určený študentom a študentkám práva, sociálnej práce, sociológie, politológie, ekonómie, manažmentu a iných humanitných odborov. Je zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie.
 

Čo vám program prinesie?

Continue reading

Otvárame tréning pre študentky a študentov aj v Košiciach

Naša ponuka:

  • Hľadáme aktívnych študentov a študentky v Košiciach pre program zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie a prístupu k spravodlivosti.
  • Ponúkame vám rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a ďalších ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík.Získate ichna špecializovaných tréningoch, ktoré organizujeme v rozsahu 2 až 3 tréningových dní. Následne si ich budete môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci činnosti nášho združenia, alebo aj vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.
  • Taktiež vám ponúkame možnosť prispievať k šíreniu právneho povedomia v oblasti antidiskriminácie prostredníctvom portálu www.diskriminácia.sk.

Continue reading

Tréning pre MVO: Presadzovanie princípu rovnosti a antidiskriminácie

Pozývame na dvojdňový intenzívny Tréning pre mimovládne a odborové organizácie v presadzovaní princípu rovnosti a antidiskriminácie. Program sa sústredí najmä na možnosti našich mimovládnych a odborových organizácií prispieť k efektívnemu zavádzaniu zásady rovnakého zaobchádzania do praxe verejnými inštitúciami a predchádzaniu diskriminácii.

Kedy a kde:

• 22. – 24. februára 2012 (streda – piatok)
• Bratislava, Konferenčné centrum Doprastavu – G Hotel, Košická 52 (pri centrálnom trhovisku) Continue reading