head4.png

Vzdelávanie sudcov a sudkýň: Antidiskriminačné spory v konaniach pred súdmi SR

ODZ, 20. 11. 2019

V spolupráci s vedením krajských súdov v Prešove a Banskej Bystrici sme v novembri zrealizovali dve vzdelávacie podujatia s názvom Antidiskriminačné spory v konaniach pred súdmi SR. Obidve podujatia sa zamerali na multidisciplinárnu aplikáciu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) v sporoch vedených pred súdmi v SR, s dôrazom na pracovnoprávne spory ako spory, v ktorých sa najčastejšie vyskytuje antidiskriminačný prvok.

Poskytli priestor na hlbšie oboznámenie sa a diskusiu o jednotlivých hmotnoprávnych inštitútoch antidiskriminačného práva (napr. zložky povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania, formy diskriminácie, zakázané dôvody diskriminácie, výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania), a to nielen z pohľadu vnútroštátnej právnej úpravy, ale aj práva EÚ a medzinárodného práva. Zamerali sa aj na niektoré procesné špecifiká antidiskriminačných sporov, napríklad v súvislosti s aplikáciou preneseného dôkazného bremena či aplikáciou tzv. vyšetrovacieho princípu súdmi, ako aj na niektoré špecifiká nárokov uplatňovaných v antidiskriminačných sporoch (napríklad náhrada nemajetkovej ujmy, náhrada mzdy).

Seminar_sudy_BB_05112019_2149x797

Semináre viedli odborné lektorky nášho združenia – Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. a PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (výkonná riaditeľka ODZ). V úvode prezentovali problematiku zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona a prehľad jeho základných inštitútov. Taktiež teoreticky uviedli modelové situácie zamerané na konceptualizáciu zásady rovnakého zaobchádzania, identifikáciu jednotlivých foriem diskriminácie a oboznámenie sa s niektorými ďalšími inštitútmi a aspektmi súvisiacimi s právom na rovnosť a nediskrimináciu. Poukázali pritom na podmienenosť jednotlivých foriem a prejavov diskriminácie kontextom a konkrétnymi okolnosťami danej situácie. Modelové prípady sa popri oblasti pracovnoprávnych vzťahov venovali aj niektorým ďalším otázkam, napr. diskriminácii a ľudským právam žien v kontexte zdravotnej starostlivosti a i.

Do jednotlivých informačných vstupov bola integrovaná vybraná judikatúra súdov SR, Súdneho dvora EÚ, príp. medzinárodných súdnych a kvázisúdnych orgánov. Okrem prezentácií a teoretických vstupov podujatia poskytli priestor aj na diskusiu a výmenu skúseností účastníkov a účastníčok, ktorí tak získali špecializované poznatky a profesijné zručnosti.

Vzdelávací seminár pre sudcov a sudkyne okresných súdov v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici vybavujúcich pracovnoprávnu a občianskoprávnu agendu a odvolacích senátov Krajského súdu v Banskej Bystrici sa konal 5. 11. v Banskej Bystrici. Seminár pre sudcov a sudkyne Okresného súdu Poprad a ostatných okresných súdov v obvode s pracovnoprávnou agendou, ako aj odvolacích senátov Krajského súdu v Prešove sa uskutočnil 20. 11. v Prešove.

Sudcovské vzdelávanie sa uskutočnilo v rámci projektu Odborné posilnenie právnických profesií zamerané na multidisciplinárnu aplikáciu antidiskriminačného zákona pri poradenstve diskriminovaným osobám, zastupovaní pred súdmi a príprave súdnych rozhodnutí. Projekt prispieva k zlepšeniu praktickej odbornej prípravy sudcov a sudkýň. Posilňuje tým vymáhateľnosť ľudských práv a slobôd v oblasti uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania a podporuje spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami činnými v oblasti ľudských práv.

 
Podujatia sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Občan, demokracia a zodpovednosť.

MS_logo

 

 

 

 
.

 
Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF_logo_black_w