head6.png

POZÝVAME: Workshop k rodovým stereotypom – 7. máj 2014

ODZ, 28. 4. 2014

Pozývame na ďalší workshop ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS – programu neformálneho vzdelávania pre ľudí, ktorí vo svojej (budúcej) profesii chcú dbať na uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Hlavná téma workshopu: Do akej miery majú na nás vplyv rodové stereotypy?

Workshop je určený vysokoškolským študentkám a študentom humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) so záujmom aktívne ovplyvňovať veci verejné a motiváciou vzdelávať sa v oblasti ľudských práv a (ne)diskriminácie. Odborné príspevky budú prezentovať a tréning budú viesť Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD. a Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

 

Kedy: streda 7. mája 2014 od 9:00 do 15:30 hod.

Kde: priestory združenia Občan, demokracia a zodpovednosť – Bratislava, Ul. 29. augusta 38, prízemie vľavo

Počas prestávok podujatia bude zabezpečené občerstvenie i ľahký obed. V prípade potreby môžeme preplatiť cestovné.
 
Keďže kapacita miestnosti je limitovaná, pošlite nám prihlášku na workshop najlepšie do 2. mája 2014, prosím – zaslaním správy na e-mail sekretariat@odz.sk alebo poštou na adresu združenia. Prihlásiť sa môžete aj vyplnením online formulára (nájdete ho aj na našej facebookovej stránke).
 

Stiahnite si:

 

Naším hlavným cieľom je prispieť neformálnym vzdelávaním i prostredníctvom advokačných aktivít a vedením strategických súdnych sporov k systémovým zmenám pri presadzovaní práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

 

Facebook
 

Ďalšie informácie o súvisiacich témach a problémoch nájdete okrem našej web stránky aj na špecializovanom portáli www.diskriminacia.sk.

 

Podujatie podporili Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Programme, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, v rámci programu Demokracia a ľudské práva.

Projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií bol podporený sumou 68 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.